Egyházközségi Képviselőtestület

A II. Vatikáni Zsinat a világi híveknek, elsősorban az egyházközségi képviselő testületnek különösen fontos szerepet szán a megújuló Egyház életében. Apostoli munkára hívja fel őket Krisztus ügyének szolgálatában.

Az Egyházközségi Képviselő testület a plébános tanácsadó testülete.
Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Tagjai hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására.
Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyűléseken tárgyalja meg.

Megbízatásuk öt esztendőre szól.

Vezetője és tagjai:
A képviselő testület elnöke a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig – ahol ez indokolt – helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki.


A képviselő testület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik

a) tartósan az egyházközség területén laknak;
b) ha nem laknak ott, akkor egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében;
c) teljesen cselekvőképesek;
d) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből;
e) megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni);
f) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik;
g) 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek;
h) készek a feladat ellátására.


A képviselő testület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.


A Martinkertvárosi Egyházközség Képviselő Testülete:


Elnök: TÓTH István plébános

Világi elnök: Dr. Szalay Péter elhunyt. Új választás 2024. június hónapban.
Helyettes: PÉTER György

Pénztáros:CZINA Tivadarné
Jegyző: BODNÁRNÉ VINCZE Viktória
Gondnok: DOBAI István
Gondnok: FIRTKÓ János

Tagok:

BENCS Tivadar
BODNÁR József
CZINA Tivadarné
Dr. FEKETE Norbert
FIRTKÓ László
KISS Antal
KOCSERHA Lajosné
Dr. SIMKÓ Róbert
SOMOGYI Bence
TÓTH Olivér

Hivatalból a Képviselő testület tagja: MÓDIS Marianna kántor