Lourdesi kilenced

Lourdesi Boldogságos Szűz Mária

II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A BETEGEK VILÁGNAPJA. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

Pázmány Péter: Betegekért

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.

Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimúlásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját nyerhessék, és teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasztodat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedből származni. Mivel akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen.

-----------------------------------------------------------------------------------

Február 11-én nemcsak a Szűzanya lourdes-i megjelenésére emlékezünk, hanem arra is, hogy ezen a világszerte ismert kegyhelyen Mária közbenjárására nagyon sok csoda, illetve csodálatos testi-lelki gyógyulás történt. Az elmúlt százötven esztendőben több mint 70 az orvosok és az Egyház által is elismert csoda történt Lourdes-ban.

A csodák léte és lehetősége mindig megosztotta az embereket: vannak, akik hisznek a csodákban és vannak olyanok, akik nem fogadják el a lehetőségét sem. A mai pluralista világunkban látjuk, hogy nemcsak a vallásos emberek hisznek a csodákban, ha nem a kevésbé vallásosak is, hiszen a paranormális jelenségeket, váratlan gyógyulásokat és a természettudományosan nem magyarázható jelenségeket is hajlamosak elfogadni, és valamiféle csodának nevezni.

A vallásos és a nem vallásos ember számára a csoda különleges esemény, rendkívüliségével, ritkaságával ámulatba ejtő dolog. A csoda az, amit nem tudunk megmagyarázni. A huszonegyedik század emberének az életében is bőségben vannak olyan események, amit nem könnyű megérteni és megmagyarázni. Nem mondhatjuk, hogy az ember életét és az anyagvilágot egyedül a pontosan meghatározható ok-okozati összefüggések irányítják. A modern természettudományban a statikus determinizmus, a klasszikus fizika elégtelenné vált. Éppen ezért, aki manapság a csodákról beszél, annak mindenekelőtt a csoda fogalmát kell tisztázni.

A keresztény filozófia is igazolta a csoda lehetőségét, de mindig rámutatott arra, hogy Isten abszolút hatalma rendezett hatalom. Isten nem tesz lépten-nyomon csodát a világban, hiszen a világon belül legtöbbször közvetve, a teremtményi erők közvetítésével van jelen. A biblikus teológia szerint a csodák elsősorban nem bizonyítékok, hanem jelek, melyek az embert megtérésre és a hitre szólítják fel. Nyilvánvaló, hogy Jézus nemcsak azért tett csodát, hogy igazolja küldetését, hanem csodái olyan jelzések, amelyekkel „kézzelfoghatóvá teszi” Isten határtalan szeretetét. Egyházunk tanítása szerint a csodák nemcsak Isten országának a jelei, hanem ekkleziológiai jelek is. Krisztus egyházát, isteni eredetét igazolják, és korunk emberét is meggyőzhetik arról, hogy Szentlélek jelen van és működik a mai világban is.

Az Egyház tagjainak feladata, hogy erről tanúskodjanak, szóval és tettekkel, tanúságtevő élettel. De maga az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten is ad olykor látható, megtapasztalható jeleket segítségül, hogy ezek is igazolják a tanúságtevőket, illetve a tanúságtevő Egyházat. A csodák tehát napjainkban is elsősorban figyelmeztető és rámutató jelek. Vigasztalnak, erősítenek, segítenek sokakat testi-lelki bajokban, miként Krisztus is tette ezt „csodákat cselekedve”. Jézus csodái folytatódtak és jelen voltak az apostolok életében és Krisztus egyházában is.

Az Apostolok cselekedeteiben Péter apostollal (vö. ApCsel 3,1-8; 5.15; 9,2-41), István diakónussal (ApCsel 6,8) és Szent Pállal (pl. ApCsel 14,8-10) kapcsolatban számos „Jézus Krisztus nevében” megtörtént csodáról olvasunk. Ők is, mint az ószövetségi próféták tudatában voltak annak, hogy a csodákat a mindenható Istennek köszönhetjük, ahol az ember csak közreműködő eszköz.

A szentek életében megtörtént „jelek” és csodák által is megmutatkozik az Evangélium igazsága, egyszersmind Krisztus megváltó hatalma, ami nem szűnik meg a hit útjára szólítani az embereket az Egyház által.
Dolhai Lajos

Forrás: www.eger.egyhazmegye.hu / Egyházmegyei Hírek februári száma


-----------------------------------------------------------------------------------------

LOUDRESI KILENCED ELSŐ NAP

Első jelenés:

1858 február 11 - csütörtök
Déli Úrangyalát zengték éppen a harangok.
A 14 éves, beteges Soubirous Bernadette húgával és barátnőjével rőzséért ment az erdőbe.

A Massabielle - i sziklabarlangnál megjelent neki a Boldogságos Szűz Mária.
Az eseményről Bernadette így számolt be :
" Társaim után, akik gyorsan átmentek a sekély Gave folyón, én is át akartam kelni...A folyó partján éppen az egyik harisnyámat húztam le, amikor hirtelen zúgást hallottam...s amikor tekintetem a sziklabarlangra esett, ott egy hölgyet láttam ragyogó fehérségben. Megilletődötten néztem. Megdörzsöltem a szemem, hátha képzelődöm... Elővettem az olvasómat, hogy imádkozzam, de csak akkor tudtam keresztet vetni, amikor a jelenség karján függő rózsafüzérének aranyos keresztjével keresztet vetett. Ekkorra félelmem is elmúlt. Letérdeltem s ahogy a hölgy imádkozott, úgy imádkoztam én is. Amikor imájának vége volt, intett, menjek feléje de nem mertem. Ekkor eltűnt.
" Bernadette azt hitte, hogy a másik két kislány is látta a jelenséget. De azok ámulva fogadták szavait. Most már nem titkolhatta el a dolgot. Este édesanyja korholó szavaival fekszik ágyba.Átsírja az éjszakát.

Második jelenés:
1858 február 14 - vasárnap

A kislányok addig könyörögtek Bernadette édesanyjának, míg az beleegyezett, hogy ismét a helyre menjenek. Nagymise után, szenteltvízzel felszerelkezve indult a kis csapat. Megérkezve letérdeltek, imádkoztak. Egyszer csak Bernadette felkiáltott :
" Itt van, mosolyog ! "
Felállt, a jelenés felé ment, meghintette szenteltvízzel, és így szólt : " Ha Istentől vagy, jöjj ! "
A hölgy mosolyogva közeledik, a kislány felé hajlik, mintha magához akarná ölelni. Erre Bernadette térdreesik, elsápad, elragadtatásba esik. A vele levők azt hiszik, mindjárt meghal. A közeli malomba futnak segítségért. A molnár karjára kapja a kislányt. Közben megérkezik a kislányok értesítésére az édesanya is. Ütésre emeli a kezét. De a molnárék megvédik Bernadettet.

ELMÉLKEDÉS :
Ahogy valaha Szent Fiát, úgy Máriát is a mennyei Atya küldi.Mária égi követként jön, hogy felrázza jelenésével és csodáival a hitetlenségbe hajló emberiséget és tanúságot tegyen a természetfölötti világról.
Bernadette rózsafüzérrel és szenteltvízzel fogadja a jelenést, vagyis az Egyház nyújtotta eszközökkel.
Szilárdan kívánok hinni a természetfölötti világ létében s abban, hogy ahonnan Mária jött, én is oda jutok Jézus kegyelméből, ha hallgatok az Egyház Édesanyjára , Máriára és használom az Egyház kegyelmi eszközeit : a szentségeket és a szentelményeket.

Előkészítő ima:
Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.


Napi könyörgés:
Szeplőtelenül fogantatott Szűz, Isten Anyja, Mária! Te vagy a mi védelmezőnk és szószólónk Isten előtt és ezért bizalommal fordulunk hozzád, mint jóságos édesanyánkhoz. A lourdesi jelenések- és csodákban is a Te felette nagy jóságodat és készségedet látjuk, mellyel a hozzád folyamodókon mindig kész vagy hathatósan segíteni.
A Te hatalmas pártfogásodba helyezett bizalmunkat fokozza az a tudat, hogy égi követként jelentél meg a massabielli sziklabarlangban. Ilyen gyermeki bizalom hozott ide bennünket, hogy csodás lourdesi szobrod előtt térdre borulva arra kérjünk:
eszközöld ki számunkra Istenatyánknál súlyos és számos bűneink teljes bocsánatát.
Bár méltatlanok vagyunk arra is, hogy bűnös szemeinket feléd fordítsuk, mégis bizalommal tekintünk rád, mert Te vagy a bűnösök menedéke.
Reményteljes szívvel menekszünk hozzád és esedezve kérünk, hogy békíts ki minket Szent Fiaddal és szerezd vissza számunkra azt a kegyelmet, melyet bűneink által elvesztettünk. Amen.

Hármas könyörgés:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk!
Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád.
Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen.
Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.Oldal:       >>