ISTEN TÍZPARANCSOLATAA Sínai-hegyen Istentõl adott parancsok a vallásierkölcsi élet örök érvényû alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessée minden idõben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszûntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve elsõ kötelességûnk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsõítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentõl való fûggõségûnket fejezzûk ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az idõt (egész életûnkkel egyûtt) Neki szenteljûk, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végsõ nyugalmat elõlegezve munkaszûnetet tartunk!

Az elsõ három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közûl elsõ az, mely szûleinkhez fûz, hiszen életûnket és felnövekedésûnket nekik köszönhetjûk. A szûlõi felelõsség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell õriznûnk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensõbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsûletében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfõbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetûnk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethetõ legnagyobb bûnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentõl szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.