vasárnap 27 május 2018

Írta: FKATI - vasárnap 27 május 2018 - 20:27:00 |

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a Miskolc-Martinkertvárosi Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!
Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért: "Legyetek mindnyájan egyek!" (Jn 17, 21)

Minden kedves látogatónak, tartalmas időtöltést kívánok!
Tóth István
plébános


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Június 24. vasárnap Keresztelő Szent János születése


Akkor megoldódott az ajka, és magasztalta az Istent.

Keresztelő szent János születését ünnepeljük.

Az evangélium szép párhuzamot állít fel Jézus és a keresztelő születése között. Mindkettőben angyal hozza a hírt, mindkettő csodás fogantatás. Mégis nagy különbség van a két ember – Zakariás és Mária – reakciója között. Mária hisz, kimondja az igent, Zakariás bizonytalan, nem tudja elfogadni az örömhírt. Jézus születésekor az angyalok énekelnek, a pásztorok jönnek Jézushoz, János születésén a rokonság örvendezik. Zakariás pedig első szavával Isten dicséri.

Keresztelő szent János alakja úgy áll előttünk, mint az útkészítő, az előfutár. Jelentőségét mutatja, hogy még a vasárnapot is felülírja a liturgiában.

Mit tanulhatunk a keresztelőtől az idei missziós évünkben? Egyrészt legyen nyitott szemem, hogy felismerjem Jézust. Felismerjem működését életemben. Felismerjem akaratát. És ebből fakad, hogy akit megismertem, aki része életemnek, arra rá tudok mutatni, azt meg tudom mutatni másoknak is. Másrészt az az alázatot, hogy nem én vagyok a fontos, hanem Jézus. Hogy nekem kisebbednem kell, neki pedig nagyobbodnia.

Keresztelő szent János születése abban is megerősíthet, hogy Isten ma is küld előfutárt, aki rámutat Fiára. Nekem is, mindannyiunknak ezt a feladatot adja. Ehhez megadja a szükséges kegyelmi erőt is.

Keressük bátran az alkalmat, a lehetőséget, hogy Jézusról tanúságot tegyünk környezetünkben, a világban!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JÚNIUS 8. PÉNTEK – JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek.

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.

Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot.

Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezi a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.

A Martinkertvárosi Jézus Szíve Templom búcsúja június 10-én vasárnap lesz. Az Ünnepi Szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet Msgr. PÁSZTOR Zoltán a kassai Főegyházmegye püspöki helynöke mutat be. Szeretettel várnak mindenkit az Egyházközség hívei!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Június 3. Úrnapja, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe
A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.

1247-ben ülték meg először az ünnepet Lüttichben. Krisztus annak idején ugyanis látomásban adta tudtul az Ágostonrendi lüttichi Szent Juliannának, hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. Az ünneplést IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra elrendelte. A liturgikus szövegeket és a szentmise szekvenciáját Aquinói Szent Tamás írta meg.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Május 27. Szentháromság vasárnapjaGörömbölyi Egyházközség Búcsújának ünnepe


Szentháromság vasárnapján a keresztény hit központi titkát ünnepeljük, azt a titkot, amelyet emberi értelem ki nem fürkészhet, amelyet emberi képzelet el nem gondolhat - a legszentebb Szentháromságot. Hisz azt felismerhetjük a világ rendjéből, hogy van teremtő Isten, a bölcseletben ráláthatunk a Végtelenségre és Teljességre, az üdvösség történetében pedig felismerhetjük Isten kezének erejét. Ám a titkot, Isten benső misztériumát soha senki nem láthatta volna meg, nem mondhatta volna ki, ha nem Isten mondja el azt számunkra önmagáról.

Egyesek talán azt mondhatnák, hogy mindez puszta elvont gondolat, játék a fogalmakkal. Mi lenne más, ha az egy Isten nem lenne háromság? Ha úgy vallanánk meg az egy Istent, mint a zsidóság vagy az iszlám? Sok keresztény nem mond ki ilyen kérdést, de a Szentháromság titkához való hozzáállása valójában ezt tükrözi. Mintha Kant szavai teljesülnének, aki szerint teljesen mindegy, hogy az Istenben egy személy, három vagy tíz van, az egyszerű keresztény életén az semmit sem változtat, semmi gyakorlati következménye sincs annak (Der Streit der Fakultäten, WW IX, Darmstadt 1971, 303k). Aquinoi Szent Tamás épp ezért figyelmeztet: "Fides autem christiana principaliter consistit in confessione sanctae Trinitatis" - "A keresztény hit mindenekelőtt a Szentháromság megvallásában áll" (De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos, proem.).

De mit is vall meg, aki a Szentháromságot megvallja? Mitől lesz más az élete annak, aki így hisz Istenben? Miért hamis minden olyan fellengzős és valójában üres szólam, miszerint: "Hát nem mindegy a vallás? Zsidók, muzulmánok, hinduk és keresztények nem ugyanabban az Istenben hisznek? Nemde csak egy Isten van?" Nem, nem ugyanabban az Istenben hiszünk - és bár Isten csak egy van, mégis, a róla alkotott emberi elképzelések nagyon eltérőek lehetnek. Nem az Isten más, hanem az emberi hitvallások mások.

A legfontosabb azonban az, hogy az emberré lett Isten lényegesnek tartotta, hogy megtanítson bennünket a szentháromságos hitre. Krisztus, aki megkapott "minden hatalmat az égen és a földön", azért küldi ki tanítványait, hogy minden nemzetet megkereszteljenek "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" (vö. Mt 28,18k). Az Egyház a legelső pillanattól ebben a hitben élt - ebben a hitben, amely azt vallja meg, hogy az Isten hármas egység, személyes közösség. Csak így lehet ő szeretet, csak így lehet ő megszólaló, az embert önmagába felemelő Isten. Az egész teremtés, az emberiség történelme és sorsa, az Egyház küldetése és önazonossága így nem egy távoli, önmagában, egyedül és magányosan létező Isten alá van rendelve, aki királyként, bizonyos távolságtartással, felülről intézi a világ dolgait. Az Isten közösség, aki minket is a közösségbe emel be. Azt is mondhatnánk, hogy a Szentháromság titka megvilágítja a világ, az ember s az Egyház titkát is. Ezek immár nem Isten alatt, hanem Istenben léteznek.

Ezért mondhatja a német teológus, Gisbert Greshake: "A teremtés a szentháromságos Isten életébe foglaltan áll, és Isten pedig a világban... (...) Minden, ami a teremtésben van, eredete vagy célja szerint a szentháromságos Istenre utal; csak Isten tudja a világ töredékességét, ellentmondásait és összetörtségét elvezetni a teljességbe." (Der dreieine Gott, Freiburg i. Br. 42001, 555).

Mi, keresztények, ennek az Istennek vagyunk követői, aki arra tanít bennünket, hogy teljesség csak a közösségben, a megosztásban, az önajándékozásban létezik. Istenre így tekintve már-már meglátjuk a perikorézist, a három személy "körtáncát" - ahogyan azt az egyházatyák leírták. A szeretet dinamikája ez, személytől személyig, teljes önátadásban és feltétel nélküli befogadásban.

Istenünkre tekintve így saját emberi létünk reményét és teljességét láthatjuk meg - a reményt arra, hogy emberebb emberré váljunk, megtanuljuk a szeretet és a közösség nagy titkát. Elmélkedésünket az ünnepi himnusz részletével zárjuk:

Te önmagadban Teljes-Egy,
boldog magadban teljesen,
tündöklőn tiszta, egyszerű:
a mennyet, földet átfogod.

Atyánk: kegyelmek kútfeje,
Fiú: fényének sugara,
s kettő közt, Lélek, szent Kapocs:
véget nem érő szeretet!

Fogadj örökbe minket is,
s te koronázd meg életünk,
örökre híven hadd legyünk
fényben tündöklő templomod!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szentségimádás Úrnapja ünnepének szombatján 17 órától,
a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.


Ezen az estén 17 órától különböző helyszíneken együtt fogunk imádkozni az egész világon azért, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Helyszíneink:

Martinkertváros Jézus Szíve Templom

Csatlakozás a martinkertvárosi közösséghez ITT

Szirma Fájdalmas Anya Templom


Csatlakozás a szirmai közösséghez ITT


Kérjük csatlakozzon közösségeinkhez, mindenkit hívunk és várunk!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyomtatóbarát változat