csütörtök 15 október 2020

Írta: FKATI - csütörtök 15 október 2020 - 20:59:00 |

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm, a Miskolc Martinkertváros
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!


Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért:

"Legyetek mindnyájan egyek!"(Jn 17, 21)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok honlapunk minden látogatójának tartalmas időtöltést!

Tóth István
plébánosOKTÓBER 25. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 34-40)

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat.


Abban az időben:
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

Az Evangéliumban, amely Szent Máté tollából vett szakasz, egy furcsa helyzettel találjuk magunkat szemben: egy tudós ember kérdez Jézustól olyasvalamit, amire előre tudja a választ. Azt kérdezi Jézustól, melyik a főparancs a törvényben? Furcsa kérdés, hiszen a kérdező, lévén törvénytudó, pontosan ezt tanította másoknak. Az újdonság Jézus válaszában az, hogy Jézus válaszként nem egy parancsot nevezett meg, hanem kettőt, egymás mellé állítva azokat. Az első az Isten iránti szeretet, de szorosan csatolódik hozzá a másik is, az embertárs iránti szeretet. Ennek az igazságnak tulajdonképpen két arculata van: az első az, hogy nem lehet szeretni Istent, ha nem szeretjük az embereket, a másik pedig az, hogy nem lehet szeretni az embereket, ha nem szeretjük az Istent! Ez a második arculat ma mintha elhomályosult volna sok ember tudatában.
Olyan világban élünk, amely ellenséges magatartást tanúsít az emberrel szemben: a törvényhozók elképesztő könnyedséggel legalizálják az abortuszt, az esetleges fogyatékos magzatokat nem kívánt elemeknek nyilvánítják, az öregek teherré váltak ezért fontolóra kell venni az eutanázia lehetőségeit, stb. Hol vannak ennek az ellenséges magatartásnak a gyökerei? A választ kérdésünkre megadja a mostani evangéliumi szakasz: ha valaki nem ismeri el Isten uralmát és fennhatóságát, akkor nem tud mit kezdeni az emberrel és az emberi méltósággal sem.
A Katolikus Egyház Katekizmusa ünnepélyes kijelentéssel kezdődik: Az Isten utáni vágyódás az ember szívébe van írva, hiszen Isten teremtette és az Istenért teremtetett. Isten szüntelenül vonzza őt önmaga felé és az ember csak Istenben talál rá az igazságra és boldogságra, amelyet állandóan keres. Ha azonban belenézünk a mai ember szívébe és lelkébe, esetleg felmerül bennünk a gyanú, hogy ez a kiolthatatlan vágy bizony eléggé háttérbe szorult. Vágyakozik-e még ténylegesen a mai ember Isten után, benne keresi-e a boldogságot és az élet értelmét? Nem kellenek ide tudós társadalomtudományos vagy lélektani elemzések és felmérések, a mindennapi élet tanúsítja, hogy a vallás perem jelenséggé vált nemcsak a társadalomban, a kultúrában és a politikában, hanem egyéni szinten is, úgyhogy az emberek nem a lelki, hanem az evilági értékekben keresik boldogságukat. E jelenség okait lehet elemezni sokféle nézőpont szerint, de a legtömörebb megfogalmazást VI. Pál pápa adta meg a Második Vatikáni Zsinat záróülésén, amikor így rajzolta meg a modern világ lelki szegénységét: “Az emberré lett Istenbe vetett hit vallását felcserélte az emberbe vetett hit, aki istenné nyilvánította ki magát!” A kereszténység nagy újdonsága az volt, amiről a mostani evangéliumi szakaszban olvasunk: Jézus kinyilvánította, hogy Isten és az ember nem él két világban, hanem egymásba fonódva pereg az életük, ugyanabban az erőtérben élnek,- hogy egy modern képet használjak. Ez a két szeretet, Isten emberszeretete és az ember Istenszeretete eggyé fonódott Jézus Krisztusban. Van ennek az evangéliumi jelenetnek egy vigasztaló üzenete: megmutatja azt is, hogyan kell szeretni Istent. A régi időkben, Krisztus eljövetele előtt, az embereket állandóan az a gondolat foglalkoztatta, hogyan mutassák ki Isten iránti szeretetüket. Volt, aki anyagi javait áldozta Istennek, mint Káin és Ábel, volt, aki nagy vezekléssel igyekezett kimutatni Isten iránti szeretetét, mint Dávid király, a pogányok még saját gyermekeiket is képesek voltak feláldozni bálványaik előtt, de sohasem voltak biztosak abban, hogy ezzel ténylegesen kimutatták Isten iránti szeretetüket. Jézus megtanított bennünket arra, hogy van egy biztos út, amelyen járva kimutathatjuk Isten iránti szeretetünket: és ez pedig az embertárs iránti szeretet útja. Ez az út mindenki számára járható és ahhoz, hogy rátaláljunk embertársunkra, aki igényli szeretetünket, nem kell a szomszédba menni, mert esetleg ott él velünk egyazon fedél alatt, mint családtag, vagy ott dolgozik velünk ugyanabban a gyárban, ugyanabban az irodában, mint munkatárs. Isten szeretete rajtuk keresztül jut el hozzánk és a miénk is Istenhez. A szeretet kettős parancsa tehát egységet alkot, találkozási pontjuk pedig Jézus Krisztus személye. Ezért az igazi humanizmus alapja az embert szerető Istenbe vetett hit. Minek kell megváltoznia ebben a világban, hogy ez érvényes legyen a mindennapokban,teszik fel a kérdést manapság nagyon sokan és nagyon gyakran? NEKEM és NEKED!
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk

Márai Sándor: Mennyből az angyal
(részlet)

"... Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?..."

New York, 1956.Október 22. - Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapja


Ezen a napon 16.00 órai kezdettel Dr. TERNYÁK Csaba egri érsek leleplezi és megáldja Szent II. János Pál pápa szobrát a diósgyőri templomkertben.

Az ünnepi eseményre mindenkit szeretettel várnak.
Szent II. János Pál pápa életútja.
Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven született 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében. Korán árvaságra jutott: édesanyja, Emilia Kaczorowska 1929-ben halt meg. Bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszítette el.

1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, melyet Lengyelország náci megszállása alatt bezártak. Karol először egy kőfejtőben, majd a Solvay vegyi gyárban dolgozott. 1942-ben elkezdte tanulmányait az Adam Stefan Sapieha bíboros irányítása alatt álló, illegalitásban működő krakkói szemináriumban. Ebben az időben tagja volt egy szintén földalatti színháznak is.

1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha bíboros Krakkóban. Nem sokkal később Rómába küldték, ahol a francia domonkos szerzetes, Garrigou-Lagrange irányítása alatt tanult. A teológiai doktorátust 1948-ban szerezte meg. Disszertációját A hit értelmezése Keresztes Szent János szerint címmel írta. Tanulmányai időszakában a lengyel emigránsok lelkigondozásával töltötte a nyarakat Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában.

1948-ban visszatért Lengyelországba és különböző krakkói plébániákon, illetve egyetemi lelkészként szolgált. 1951-től folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait, majd az erkölcsteológia és az etika professzora lett a krakkói szemináriumban és a lublini egyetem teológiai karán.

1958. július 4-én XII. Pius pápa krakkói segédpüspöknek nevezte ki. Püspökké szentelésére szeptember 28-án került sor a krakkói Wawel-székesegyházban. Püspöki jelmondatát később pápaként is megtartotta: Totus Tuus (Egészen a Tiéd). 1964 januárjában VI. Pál pápa kinevezte Krakkó érsekévé, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta.

Karol Wojtyła részt vett a II. vatikáni zsinaton, és fontos szerepe volt a Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció megfogalmazásában.

I. János Pál halála után, 1978. október 16-án választották pápává. Elődei iránti tiszteletből a II. János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás.

II. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben.

Az Egyházat imádsággal és gondoskodással vezette, minden megjelenését a derű és a remény hatotta át. Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós lelkülettel végezte: 104 apostoli utazást tett Olaszországon kívül, Olaszországon belül pedig 146-ot. Róma püspökeként az örök város szinte összes plébániáját meglátogatta. Kétszer látogatott Magyarországra: 1991. augusztus 16. és 20. között, valamint 1996. szeptember 6–7-én.

Minden elődjénél több egyházi és állami vezetővel találkozott. A szerdai általános kihallgatásokon több mint 17 millió ember vett részt pápasága alatt. A 2000-ben tartott nagy jubileumi évben több mint 8 millió zarándok érkezett Rómába.

Pápasága alatt 14 enciklikát adott ki, emellett számos apostoli levelet, apostoli buzdítást és apostoli konstitúciót írt.

A lengyel pápa több száz boldoggá és szentté avatást ünnepelt, Lisieux-i Szent Terézt az Egyház doktorává avatta. A boldogok közé emelte többek között Teréz anyát, a magyarok közül pedig Apor Vilmost és Batthyány-Strattmann Lászlót, illetve az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt. Szentjeink közül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.

A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsági világnapot. Pápasága során ennek kapcsán 19 alkalommal találkozott fiatalok millióival.

II. János Pál pápaságának meghatározó momentuma volt a más vallásokkal való párbeszéd. A pápák közül elsőként ő lépett be zsinagógába 1986-ban. Hívására a világvallások vezetői több alkalommal találkoztak Assisiben, hogy együtt imádkozzanak a világ békéjéért.

Felkészültségével, mély emberismeretével, imádságával hozzájárult a közép-kelet-európai társadalmi változásokhoz, a kommunista rendszer összeomlásához.

II. János Pál pápa vezette át az Egyházat a harmadik évezredbe.

2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg. Azokban a napokban zarándokok milliói érkeztek Rómába. Temetésére április 8-án került sor.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét október 22. napjára jelölte ki.

2013 júliusában Ferenc pápa aláírta a szentté avatáshoz szükséges dokumentumot, majd 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján XXIII. János pápával együtt szentté avatta II. János Pál pápát.

Mindenható, örök Isten, te úgy rendelted, hogy Szent II. János Pál pápa mint legfőbb pásztor vezesse híveidet, és mindnyájunk lelki javát szolgálja szavával és példájával. Közbenjárására oltalmazd Egyházadban a lelkipásztorokat és a gondjukra bízott nyájat, s vezesd őket az örök üdvösség útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás:
Vatican.va
Új Ember
Magyar Kurír
Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért
2020. október 19-én „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” a Világ egységéért és békéjéért.

A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult. Az ihletője a Szent Pió atyától származó idézet, amely szerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”

A Szent István Rádió és Televízió ezen a napon 9 órától harmadik alkalommal élőben közvetíti a hallgatók felé a gyermekek imáját.

Idén a Jászságban működő, az Egri Főegyházmegye fennhatósága alá tartozó köznevelési intézményeket hívják az eseményre, a jászberényi Jézus Neve templomba. A szervezők bíznak abban, hogy a rádió közvetítésébe minél többen bekapcsolódnak majd.

Forrás: Egri Főegyházmegye
OKTÓBER 18. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 15-21)

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené.


Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártrakat a következő kérdéssel: ,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?'' De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!'' Aztán megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?'' Azok azt felelték: ,,A császáré.'' Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!'' Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Keresztényként a társadalomban

Szabad-e adót fizetni a császárnak? – teszik fel a kérdést a farizeusok. Jézus kikerüli a csapdát, mint már annyiszor, és természetesen mélyebb dolgokra is akar tanítani.
Benne élünk a társadalomban. Viseljük a közterheket, amelyek egyre nagyobbaknak tűnnek, és valami emberi igénnyel igyekszünk kibújni alóla. Elbizonytalanít, hogy azok, akik kiemelt helyzetben vannak, hasonlóképpen tesznek. Ahogy a farizeusok, a vezetők csoportja, nem jó példát adott Jézus korában a népnek.
Hogyan lehetünk keresztényként jelen a társadalomban? Mi az, amit el kell fogadnunk, meg kell tennünk, és mi az, amire nem vagyunk kötelezhetők? Nyilván, ami Isteni parancsba ütközik, azt nem tehetjük meg. Sőt, Isten parancsát, Istentől kapott értékeinket védeni és tanítani kell. Ezért szólal fel az Egyház bizonyos kérdésekben. Ezért igyekszik az élet értékét tanítani, élni, hirdetni.
Vannak olyan értékek, amelyek számunkra – remélhetőleg – egyértelműek, de a világ számára nem azok. Ilyen esetekben nem könnyű kiállni az értékek mellett. Istentől kegyelmi erőt kapunk tanúságtételünkhöz. Éljünk bátran Isten erejével! Legyünk jellé, kovásszá a világban, hogy sokak számára legyen látható jel Isten szeretete, legyenek sokak számára elérhetőek és érthetőek az Isten által adott értékek.
OKTÓBER 11. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 1-14)

Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!


Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

Október hatodikán az aradi vértanúkra emlékezünk, kivégzésük 171. évfordulóján.


Magyarország Kormánya 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október hatodikát arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra


Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.

Damjanich Emíliának vigasztalásul
Assisi Szent Ferenc emléknapja
Október 4-e szentje Assisi Szent Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezte.

„Szent Ferenc misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. […] Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. […] számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretetkapcsolatban állt vele. Ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. […] Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszketizmus volt, hanem valami gyökeresebb: lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati tárggyá alakítsa, amely felett rendelkezni lehet. […] Szent Ferenc – hűen a Szentíráshoz – azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit. ”

(Ferenc pápa: Laudato si’)
OKTÓBER 4. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 33-43)

Más munkásoknak adja bérbe szőlőskertjét.

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak megbecsülik!'' Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!'' Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.

Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?
Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.''
Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az Írásokban:
A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!

Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.''

Imádság

Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Téríts le a bűn, a gonoszság és az önzés útjáról, hogy példádat követve elindulhassak az önfeláldozó szeretet útján. Benned van üdvösségem, és veled juthatok el az örök életre. Hozzád megyek, aki a kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül te vagy az Üdvözítő!
OKTÓBER 2. ELSŐPÉNTEK – Szent Őrzőangyalok
„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Az Egyház hagyománya szerint mindnyájunknak van őrangyala, aki vigyáz ránk, aki sugallja számunkra a dolgokat. Hányszor hallottuk: »Ezt így kellene tennem, ez így nem jó, vigyázz!« Ez a mi útitársunk hangja. Legyünk biztosak abban, hogy az őrangyal életünk végéig elkísér bennünket tanácsaival, ezért hallgassunk rá, ne lázadozzunk! A lázadozás, a függetlenség utáni vágy olyan dolog, amely mindannyiunkban bennünk lakozik; ez a kevélység ugyanaz, mint ami a földi paradicsomban Ádám atyánkat jellemezte. Ne lázadj fel: kövesd az őrangyal tanácsait.

„Tiszteld őt!” – mondja az Úr. „Az angyal tiszteletet parancsol, van tekintélye előttünk, meg kell hallgatnunk. Hallgass a szavára, és ne ellenkezz vele! Hallgasd meg sugallatait, amelyek mindig a Szentlélektől valók! Csak az angyal hozza el nekünk. Hagyjuk, hogy kézen fogjon, és vezessen az úton, haladásra ösztökéljen!
(Részletek Ferenc pápa beszédeiből)


Hűséges barát
Büszkeség és alázat

Az őrangyalok gondolatokon, képeken, érzéseken keresztül kommunikálnak velünk; „egy föltekintés hozzájuk s megvan a telefon-összeköttetés, sőt azonnal itt vannak az oldalunk mellett s addig társalognak velünk, ameddig nekünk tetszik.”

„Nincs ezen a földön hozzá fogható hűséges barátunk, s ez a körülmény kell hogy a mi részünkről is gyöngéd szeretetet váltson ki irányában. Az égiek nagyon érzékenyek a hálával és hálátlansággal szemben […] Ne legyünk tehát közömbösek őrangyalunk szívességeivel szemben, hanem vegyük azokat észre és viszonozzuk mindig forró hálával. Hogy mikor tesz nekünk ilyeneket? […] Ugyan kérem, tartsuk nyitva szemünket a nap folyamán és számoljuk össze azokat az eseteket, amikor valamely veszedelmes kísértés, mint valami fáradt löveg pattan le rólunk vagy pedig szinte a fülünkkel halljuk a jó szellem sugalmait.”

(Szeghy Ernő, karmelita atya)


OKTÓBER HÓNAP, SZŰZ MÁRIA, RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJÉNEK HÓNAPJA


Templomainkban a hónap minden napján elimádkozzuk a Rózsafűzér imádságot:

Görömbölyön reggel 8 órától; Martinkertvárosban 17.15 órától; Szirmán 17 órától


Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynőjének (Regina Rosarii) emléknapja, amely hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.”

(Részlet II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli leveléből)

Szentírás vasárnapja – szeptember 27.


Szeptember utolsó vasárnapján Szent Jeromosnak, a szentírástudomány pártfogójának emléknapját Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük. Idén Szent Jeromos halálának 1600. évfordulójára emlékezünk. A Bibliát latinra fordító egyházatya találó mondása szerint „aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!”

Amikor Izrael népe a babiloni száműzetés után visszatérhetett hazájába, ünnepélyes keretek között olvassák fel újra a Törvényt. Nehemiás könyve meghatóan mutatja be ezt a jelenetet: „ a nép Jeruzsálemben, a Víz-kapu előtti terén egy emberként gyűl az Írás köré és nagy figyelemmel hallgatja annak minden szavát, mert tudja, hogy ebben rejlik az átélt események értelme.”

Jézus Krisztus a Szentíráson keresztül kopogtat az ajtónkon, ha meghalljuk és kinyitjuk elménk és szívünk ajtaját, akkor ő belép életünkbe és velünk marad. Isten szava nemcsak a múltra és a jövőre vonatkozik, hanem a jelenre is. Maga Jézus jelenti ki: „Ma beteljesült ez az Írás, amelyet hallottatok” (Lk 4,21). Aki mindennap Isten szavával táplálkozik, az nem esik sem a múlt feletti meddő nosztalgiázás, sem a jövőre irányuló, valóságtól elrugaszkodott utópiák kísértésébe.

Ezekiel próféta könyvében egy sokatmondó, jelképes jelenettel találkozunk. Az Úr felszólítja a prófétát, hogy egye meg a könyvtekercset. Ezt Ezekiel így éli meg: „Olyan édes volt a számban, mint a méz”(Ez 3,3). Patmosz szigetén a Jelenések könyvének szerzője is hasonló tapasztalatot él át. Isten szavának édessége arra késztet bennünket, hogy osszuk meg ezt mindazokkal, akikkel találkozunk. Sosem szabad megengednünk, hogy Isten szava megszokottá váljon számunkra. Isten szava folyamatosan emlékeztet bennünket az Atya irgalmas szeretetére is, aki azt kéri gyermekeitől, hogy szeretetben éljenek.

A szegény Lázárról szóló példázatban erre vonatkozóan értékes eligazítást találunk. Amikor a szegény Lázár és a gazdag ember meghal, ez utóbbi, látva Lázárt Ábrahám kebelén, arra kéri Ábrahámot, küldje el őt testvéreihez, hogy figyelmeztesse őket a felebaráti szeretetre, nehogy nekik is ugyanazokat a gyötrelmeket kelljen elszenvedniük. Ábrahám ezekkel a szavakkal utasítja vissza a kérést: „Ott van nekik Mózes, és ott vannak a próféták, hallgassanak azokra!” (Lk 16,29). Hallgassuk a Szentírást és gyakoroljuk az irgalmasságot!

Isten szava befogadásának útján a Boldogságos Szűz Mária kísér bennünket, akit boldognak ismerünk, mert hitt az Úr által mondottak beteljesedésében. Egyetlen szegény sem boldog csupán azért, mert szegény, akkor lesz az, ha Máriához hasonlóan hisz Isten szavának beteljesedésében. Erre emlékeztet Szent Ágoston: „Valaki a tömegben így kiáltott fel: Boldog a méh, amely téged hordott. Jézus így válaszolt: Inkább azok a boldogok, akik hallják Isten szavát, és megtartják”.

Az Isten Igéjének szentelt vasárnap erősítsen meg bennünket a Szentírással való kitartó foglalkozásban, amint maga a Biblia tanítja: „Ez a szó egészen közel van hozzád: a szádban és a szívedben, hogy hozzá szabd életed” (MTörv 30,14).
SZEPTEMBER 27. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 28-32)

Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent.


Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''
Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''
BÉRMÁLÁS ÉS ELSŐÁLDOZÁS

A tavasszal elmaradt elsőáldozás és bérmálás a következők szerint kerül megtartásra:

Bérmálás szeptember 26. - szombat - 17.00 óra
Elsőáldozás szeptember 27. - vasárnap - 16.00 óra


Mindkét esemény helyszíne a Martinkertvárosi Jézus Szíve templom, ahol külön Szentmisék keretében végezzük a szentségek kiszolgáltatását.

Imádkozzunk a szentségekhez járuló gyermekekért, fiatalokért!


Ternyák Csaba egri érsek – a járványveszély növekedése miatt – a főegyházmegye minden plébánosának megbízást adott, hogy saját plébániája területén a bérmálás szentségét kiszolgáltassa.

Kérjük a kedves híveket, hogy a járványügyi intézkedések betartása mellett, a szentmiséken csak az elsőáldozók és bérmálkozók közvetlen hozzátartozói vegyenek részt.

Bérmálkozókhoz...
„Soha ne inogjatok meg! Azt mondom nektek, hogy isteni hivatásotok van, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva meghívott benneteket. Nemcsak megjelölt benneteket az ujjával, hanem homlokon is csókolt. Ezért az én szememben a fejetek hajnalcsillagként ragyog. A hajnalcsillag azon nagy csillagok egyike, amelyek éjszaka fent a magasban, a kékes, sötét égen ragyognak, mint mesésen világos nagy gyémántok. Ilyen világos a ti hivatásotok.”
Szent Josemaria Escrivá
Lisieux-i Kis Szent Teréz 136 esztendővel ezelőtt, 11 évesen járult elsőször szentáldozáshoz, melyről a következőket írta:

„Ó! Milyen édes volt Jézus első csókja a lelkemen!... A szeretet csókja volt, éreztem, hogy szeret, és én is azt mondtam: Szeretlek, Neked adom magamat örökre!”
SZEPTEMBER 20. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.'' Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: ,,Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?'' Azok ezt válaszolták: ,,Mert senki sem fogadott fel minket.'' Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe!''

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: ,,Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!'' Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!'' ő azonban ezt felelte az egyiküknek: ,,Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?''Mt 20, 1-16a
A Miskolc-Szirmai Egyházközség Búcsúja szeptember 20-án vasárnap lesz. Az Ünnepi Szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, melyet HOLLÓ Gábor Miskolc - Szent Anna káplán mutat be. Szeretettel várnak mindenkit az egyházközség hívei!
Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya emléknapja Egyházunkban


A Fájdalmas Anya ünnepe a legnagyobb emberi együttszenvedésre indít


János apostol, evangéliumában az Anya mellől tekint fel a Keresztre-Szegezettre, de főként a Fiát sirató anya lelkületével. Az ünnep olvasmánya a Zsidóknak írt levél egy megrázó üzenet: „Jézus Krisztus, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult” (Zsid 5-7-9).

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe


Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála előképét.

A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.
SZEPTEMBER 13. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 18, 21-35)

Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.


Abban az időben:
Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdrehullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.''
SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
Latinul: Festum Nominis Beatae Mariae Virginis.
Szeptember 12. a Boldogságos Szűz Mária nevenapja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól ünnepelték, az egész Egyház számára Boldog XI. Ince pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére (hasonlóan a nándorfehárvári győzelem vagy az 1456-ban elrendelt Urunk színeváltozása hálaünnephez). Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X. Pius pápa az ünnepet áthelyezte a győzelem napjára, 12.-re. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte Magyarország felszabadítása is, melyet szintén Mária közbenjárásnak tulajdonítottak (Mária eljegyzése). -A kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette. Bécs ostroma alatt I. Lipót császár és udvara Passauba menekült, és ott a kapucinus kolostor kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult Mária Szent Neve ünnepének gyors terjedéséhez. A 18. században hazánkba települő németekk, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, s általában a Mariahilf-kegykép másolatát, művészi átköltéseit helyezték oltárukra.

Himnusz

Örülj, Krisztus szűz Szülője, kit Gábriel köszöntése Szűznek s Anyának nevez.
Örülj, kegyelemmel teljes, szülésed nem volt gyötrelmes, liliom vagy, szép, nemes.
Örülj, hiszen Egyszülötted meghalt bár, de visszanyerted, él, ragyog, feltámadott.
Örülj, Krisztus mennybe szállott, láttad, amint e világot messze hagyva távozott.
Örülj, te is felvétettél, s dicsőséggel öveztettél a mennyei trónusig.
A te méhed szent gyümölcse, lelkünk éhét hogy betöltse, teáltalad adatik.
Szelíd és kegyes Szűz, kérünk, életutunk, szent reményünk, kegyelemmel teljes Szűz:
Szent Fiadtól esdj kegyelmet, mely örökre veled minket boldogságban összefűz. Ámen.


Részlet Szent Bernát apát beszédeiből:

A szűz neve Mária (Lk 1, 27). Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a Szűzanyára. Ő ugyanis valóban a csillaghoz hasonlít, mert amint a csillag, bár sugarakat bocsát ki, megmarad épnek, úgy a szent Szűz is szüzessége sérelme nélkül szülte világra a Fiút. Amint a sugárzás nem csökkenti a csillag fényességét, úgy a Fiú sem a Szűz épségét. Ő ugyanis az a ragyogó csillag, amely Jákobból támadt, amelynek fénye megvilágosítja az egész földet, világossága ott ragyog a magasságokban, behatol a mélységekbe, bejárja a földet, inkább a lelket melegíti, mint a testet, növeli az erényeket, és kiégeti a hibákat, ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világoskodjék jó példájával.

Ó, te, aki megérted, hogy mindnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk, ne fordítsd el szemeidet e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy elborítson az áradat. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevélység, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára.

Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbenjáró imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Így önmagadban megtapasztalod, hogy mennyire joggal mondja a Szentírás: A szűz neve Mária. De most egy kicsit meg kell állnunk, hogy ne csak átmenetileg szemléljük ezt a ragyogó fényességet. Az Apostol szavát mondom: Jó nekünk itt lennünk (vö. Mt 17, 4). Most szabad csendben, belső örömmel szemlélni azt, amit nem tud kifejezni a nehézkes szó.

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.Szűz Mária születése – Kisboldogasszony


„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában [...], mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között.

Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.«

A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az Egyházért.”

Szent II. János Pál pápa


A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítő szerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

Templomok

- Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;
- az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;
- kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;
- gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;
- lehetőleg jól szellőző helységben vagy szabadtéren gyóntassunk;
- továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
- a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
- kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot;
- továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.

Egyházi intézmények és plébániák

Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;
zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;
kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítő szerrel;
kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;
az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

Betegellátás

Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;
a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID 19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;
a COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;
célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Budapest, 2020. szeptember 4.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia[color]Veni Sancte - Ima a Szentlélekhez

[size][b]Kérjük mindnyájan a Szentlélek kiáradását, és segítségét ez évi munk�

Nyomtatóbarát változat