Hír:
(Kategória: Egyéb)
Küldte: FKATI
péntek 10 július 2020 - 16:10:00

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm, a Miskolc Martinkertváros
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!


Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért:

"Legyetek mindnyájan egyek!"(Jn 17, 21)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok honlapunk minden látogatójának tartalmas időtöltést!

Tóth István
plébánosFerenc pápa júliusi imaszándéka: Imádkozzunk a családokért!
Ebben a hónapban a pápa figyelme a családok felé fordul és rávilágít azokra a nehézségekre, amelyekkel szembe kell nézniük.

„A családnak szüksége van védelemre. Sok veszéllyel kell szembenéznie: az élet ritmusával, a stresszel... Előfordul, hogy a szülők elfelejtenek játszani a gyermekeikkel. Az egyház ösztönözze a családokat és álljon melléjük, segítse őket felfedezni olyan utakat, amelyek lehetővé teszik, hogy legyőzzék ezeket a nehézségeket. Imádkozzunk, hogy a mai családokat szeretettel, tisztelettel és tanácsokkal kísérjék el és az államok kiemelten is védelmezzék őket” – kéri a pápa.
JÚLIUS 12. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 13,1-9)

Kiment a magvető vetni.

Abban az időben Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:

,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek van füle, hallja meg!''
Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok; megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak, szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.

De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.
Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!
Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.''Isten országának csodálatos búzamezője
Nemeshegyi Péter SJJézus szeret példabeszédekkel tanítani. A példabeszéd elgondolkoztatja hallgatóit. Szavai előbb belesüllyednek az ember szívébe, ott működni kezdenek, átalakítják, és végül kinő belőle az Isten országa szerinti élet. Ezért Jézus szívesen szólt példabeszédeiben a magokról. Ezek növekedését befolyásolja a termőföld minősége, a napfény és az időjárás, szárba szökkenésük legfőbb oka mégis a bennük rejlő csodálatos dinamika: egy élettelennek látszó, kemény kis magocska egyszer csak alakulni kezd, megmozdul, és kihajt belőle a magasba szökő szár, a zöld levelek, a színes virágok, majd végül a termés, amely hordozza és továbbadja az életet.

Jézus példabeszédeiben nem szerepelnek harcos angyalseregek, csaták, háborúk, öldöklések. Szépen, békésen növekednek a magokból sarjadt növények. A növekedésnek vannak ugyan veszélyei és akadályai is, de végül győz az élet, és bőséges lesz az aratás. Jézus hallgatóinak hétköznapi életéből veszi példabeszédeinek anyagát: hallgatóságában a férfiak többsége kérges kezű földműves vagy halászember volt, az asszonyok pedig családanyák, akik értettek a kenyérsütéshez és a ruhafoltozáshoz. Ezeknek az embereknek az életébe hoz Jézus valami egészen újat: Isten országa eljövetelének örömhírét.

A magvetőről szóló történet talán a legismertebb jézusi példabeszéd. A magvetés ősi gesztus: a magvető pazarlóan szórja a földre a drága magokat, és közben fohászkodva reménykedik, hogy az elvetett magvak nem vesznek el, hanem néhány hónap múlva megsokasodva várják az aratást, s így a következő évre ismét meglesz az áldott, mindennapi kenyér. Jézus önmagát hasonlítja a magvetőhöz: szavai „lélek és élet”, magukban hordozzák a mennyei búzamező ígéretét.

Növekedés közben azonban veszélyek is leselkednek a vetésre. Jézus hármat említ ezek közül: a kemény, kitaposott gyalogutat, melynek földjébe a lehulló mag nem tud behatolni; a vékony, köves talajt, amelyben a mag nem tud mély gyökeret ereszteni, s a kigyomlálatlan töviseket, amelyek a búzánál gyorsabban növekednek, és elfojtják a búzaszálakat.

Jézus magyarázata szerint útfélre akkor esik a mag, ha a hallgató szíve olyan kemény, hogy a jézusi tanítás bele sem tud hatolni. Az ilyen embernek csak a füléig jut el e csendes hang, s a világ ezer más hangja elfojtja. A vékony, köves földre hulló mag a „percemberkék” esete. Ők minden újért azonnal lelkesednek, ám e lelkesedés szalmaláng csupán; azonnal kialszik, mihelyt elhamvadt az utolsó szalmaszál. A tövisek magyarázata a legmeglepőbb: Jézus szerint a tövisek a világias gondokat és a pénzvágyat jelentik. Nagy Szent Gergely pápa mondta: Lám, a gazdagságot és a fényűző életmódot az emberek nem szúró tövisnek, hanem kívánatos, kellemes környezetnek képzelik, pedig ezek rontják meg az ember szívét úgy, hogy már nem is képes ízlelni a szeretetet, és befogadni az Isten szerinti gazdagságot.

A példabeszéd csattanója azonban nem ezeknek a sikertelenségeknek a leírása, hanem a zárómondat: a Jézus által elvetett mag mégis csodás termést hoz! Jó termőföldbe vetett, érett búzakalászban láttam már, kivételesen, harminc búzaszemet, de hatvanat vagy százat sohasem. Jézus szándékosan mond ilyen nagy számot, hogy kiemelje az isteni vetőmag csodálatos termékenységét. Fogadjuk szívünkbe a Jézus által elvetett magot, hálás szívvel és biztos reménységgel.
JÚLIUS 5. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
"Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű..."


Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 11,25-30)

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Magasztallak téged ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

Sarutlan Karmelita Nővérek imája:

Hálát adunk neked Urunk, Jézus Krisztus, hogy feltárod a mennyei Atya országának titkait azok előtt, akik elfogadják saját kicsinységüket és szegénységüket, mert Istenen kívül nincs semmijük. Taníts meg minket az Istenre való feltétlen ráhagyatkozásra, a Benne való bizalomra, és erősítsd naponta a hitünket a Szeretetben. Ez az az iga, mellyel megajándékozol bennünket, mely egyre könnyebbé válhat számunkra, ahogy a miénünk kisebbedik, hogy a Te Igéd növekedhessen bensőnkben. Köszönjük, hogy a kicsinység útja által teszel egyre gazdagabbá bennünket, és ebben találhat megnyugvást, békét a mi lelkünk. Alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint. Ámen.
JÚLIUS 3. ELSŐPÉNTEK – SZENT TAMÁS APOSTOL


Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,24–29)

(Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

Szent ImageTamás apostol ünnepe a húsvéti idő kegyelmeire emlékeztet, hisz apostolként életének legmeghatározóbb eseménye a Feltámadott Krisztussal való személyes találkozás volt. Életéről annyit tudunk bizonyosan, amennyit az evangéliumokban olvasunk róla. A tizenkettő közé tartozott. Mégis valami oknál fogva húsvét vasárnap este, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak nem volt ott az utolsó vacsora termében. Ennek pontos okát nem tudjuk. Akár egyéni elfoglaltság, vagy más érdek tarthatta távol. Az evangélium nem szól erről. Mindenképp kívül maradt. Eltávolodott az Szent Tamás apostoli közösségtől, nem csak fizikailag hiányzott, hanem lelkileg is távol volt, mert hitetlenkedve azt mondta, "amíg nem látom a szegek helyét, amíg nem tapintom, addig nem hiszek.” A többiek elbeszélése nem győzte meg őt.Nyolc nap elteltével, ugyanúgy együtt voltak mind az apostolok. Most már Tamás is velük volt. Nem zárkózott el a közösségtől, és habár hitetlenkedett, bizalmatlan volt, de vállalta, hogy a többiek élménye hasson rá és így neki is része lehetett a találkozás kegyelméből. Már azt sem volt szükséges, hogy megérintse Jézust. Elég volt látnia, és hallania őt, hogy térdere borulva megvallja hitét és ragaszkodását.
Az, hogy kitartott az apostoli közösségben, hogy hű volt, az eredeti lelkülethez nagyban hozzájárult ehhez az élményhez. Most már megerősödött hittel képes volt teljesítenie apostoli küldetését, visszatalált az apostoli közösséghez, visszatalált az élő Krisztushoz. A hagyomány szerint Indiában hirdette az evangéliumot, és ott halt vértanúhalál.
Az első Húsvét óta az apostoli egyház legfőbb gondja, hogy élő maradjon a kegyelem. Valójában minden szentmisén húsvétot rendez, a feltámadott Urat ünnepli.
Közösségbe hív meg bennünket, hogy Urunk halálát és feltámadását ünnepeljük. Jézus velünk akar maradni, meg akar erősíteni, azt akarja, hogy kereszténységünk örömet jelentsen.
Ha kétely támad is szívünkben, szent Tamás apostol megtanít arra, hogy kitartsunk az Egyház közösségében, és ezzel Jézus közelében maradjunk. Ő majd megadja nekünk a bizonyosságot.
Nem maradhatunk távol a templomi közösségtől, mert ezzel önmagunkat szegényítjük, nekünk van belőle veszíteni valónk. S ha valami miatt távol lettünk volna, akár fizikailag, akár lelkileg, térjünk vissza, mint szent Tamás.
Így a krisztusi kegyelemben és a közösség megtartó erejében bízva reményünk van arra, hogy támaszt találjunk hitünkben a küzdelmeinkhez, vagy éppen nehézségeinkben. Biztosak lehetünk, hogy így lehetőségünk van arra, hogy legyőzzük azt, ami idegen a keresztény névhez, és Jézus megajándékoz a lélek békéjével.


Mindenható Istenünk, kérünk, add, hogy örömmel üljük meg Szent Tamás apostol ünnepét, és benne közbenjáróra találva, a hit által életünk legyen Fiadban, Jézus Krisztusban, akit ő Urának vallott. Amen
JÚLIUS 2. SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL
(SARLÓS BOLDOGASSZONY)


Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 1,39–56)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.”
Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.


Mária hálaéneke, a Magnificat

„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.” (Lk 1,46-55)

Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva, Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Az Eukarisztia dicsőítése:
Szent Faustyna Kowalska, N 356

Szent Ostya! Melyben benne foglaltatik az Isteni Irgalom testamentuma számunkra, de különösen a szegény bűnösök számára.
Szent Ostya! (Melyben) jelen van Jézus Teste és Vére, mint végtelen irgalmad jele irántunk, de legfőképpen a szegény bűnösök iránt.
Szent Ostya! Örök élet forrása, melyet végtelen irgalmad bőségesen áraszt ránk, de különösen a szegény bűnösökre.
Szent Ostya! Mely magában rejti az Atya, a Fiú és a Szentlélek irgalmasságát irántunk, de legfőképpen a szegény bűnösök iránt.
Szent Ostya! Benned van az irgalom végtelen ára, mely lerója minden tartozásunkat, de legfőképpen a szegény bűnösök tartozásait.
Szent Ostya! Az élővizek forrása, mely végtelen irgalmadból fakad számunkra, de különösen a szegény bűnösök számára.
Szent Ostya! Mely magában rejti a legtisztább szeretet tüzét, amely az Örök Atya ölén, az irgalom végtelen mélységében ég érettünk, de főleg a szegény bűnösökért.
Szent Ostya! Melyben rejtve van minden gyengeségünk gyógyszere, (a gyógyszer), amely végtelen irgalmadból, mint éltető forrásból fakad értünk, de főként a szegény bűnösökért.
Szent Ostya! Melyben elrejtve van az Isten és köztünk lévő kapcsolat – az Isten végtelen irgalma irántunk, de különösen a szegény bűnösök iránt.
Szent Ostya! Melyben rejtve van Jézus legédesebb Szívének minden érzése irántunk, de különösen a szegény bűnösök iránt.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk, az élet minden szenvedésében és viszontagságában.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk a sötétségben, benső és külső harcainkban.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk életünkben és halálunk óráján.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk a sikertelenség és a kétségek örvényében.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk a hamisságok és árulások között.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk a földet elárasztó sötétségben és istentelenségben.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk, senki által meg nem értett vágyódásunkban és fájdalmunkban.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk a hétköznapok fáradozásaiban és szürkeségében.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk reményeink és törekvéseink összeomlásakor.
Szent Ostya! Egyetlen reményünk ellenséges nyilak és a pokol erőfeszítései ellen.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha a nehézségek meghaladják erőimet, s ha látom, hogy erőfeszítéseim eredménytelenek.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha szívemet viharok ide-oda tépik, s aggódó lelkem már a kétségek felé hajlik.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha szívem reszket, s homlokom halálverítékben fürdik.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha minden összeesküszik is ellenem, és sötét kétségbeesés hatol a lelkembe.
Szent Ostya! Bízom benned, ha szemeim világa kihuny minden földi dolog látására, s lelkem először pillantja meg az ismeretlen világokat.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha a munka meghaladja erőimet, és a sikertelenség lesz állandó osztályrészem.
Szent Ostya! Bízom Benned, amikor nehezemre esik az erények gyakorlása, s emberi természetem fellázad ellenük.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha ellenséges csapások sújtanak.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha az emberek elítélik fáradozásaimat és erőfeszítéseimet.
Szent Ostya! Bízom Benned, ha elhangzik felettem az ítéleted.
Akkor majd Irgalmasságod tengerében fogok bízni.

N.357.
Ó, Szentséges Háromság! Bízom végtelen Irgalmadban. Mivel Isten nekem Atyám, gyermeke lévén jogom van Isteni Szívére, s minél nagyobb sötétség vesz körül bennünket, annál tökéletesebbnek kell lenni bizodalmunknak. Ámen.100 éve született minden idők legszeretettebb pápája, Szent II. János Pál
„Az Egyház minden fiát és leányát arra hívom, hogy állandóan és buzgón keressék Krisztus valódi és mélyebb ismeretét. A papságnak folyamatosan legyen gondja a világiak alapos evangéliumi és egyházi nevelésére. A keresztények ne veszítsék el az önfeláldozás szellemét. Ne gyengüljön a keresztény közösség bátorsága a bántalmazottak és üldözöttek védelmében sem, nagy figyelmet fordítva az idők jeleinek megértésére, hogy így válaszoljon a mai társadalmi és szellemi kihívásokra.” (Szent János Pál pápa,Lemberg, 2001. június 27.)
Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében


2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.

Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

E g e r, 2020. május 16.
Ternyák Csaba
egri érsek
2020. MÁJUS 13-ÁN A FATIMAI SZŰZANYÁRA EMLÉKEZÜNK


Fatimai üzenet


(Részlet Hajlák Attila Fatima című könyvéből)

"[…] 1917. május 13.-án jelent meg először Fatimában a Boldogságos Szűzanya. Az üzenet nyitó kérdése: felhívás az imádságra és a bűnbánatra. A lelkek megmentésében vegyünk részt, és fogjanak össze a szavára figyelő emberek. Fatimában az értünk aggódó, kérő, szinte könyörgő anyai szív nyilatkozik meg. Ez a kedves Anya Fatimában nagyon komoly üzenetet hozott az égből: bűnbánattartást, vezeklést kér.
XVI. Benedek pápa 2010. májusában Fatimába zarándokolt. Ötszázezer zarándok jelenlétében idézte fel az 1917-es jelenéseket és kijelentette: Fatima prófétai küldetése még nem ért véget.
Ezeket mondta.: „Imádkozni jöttem Fatimába Máriával és a sok zarándokkal együtt az emberiség nagy családjáért, amelyet annyi betegség és szenvedés ér. Ugyanazokkal az érzelmekkel jöttem Fatimába, mint Boldog Ferenc és Jácinta és Isten szolgája, Lúcia, hogy a Szűzanyára bízzam mélyről jövő vallomásomat: szeretem Jézust!”

Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Fatima prófétai küldetése véget ért – figyelmeztetett a Szentatya. – Itt új életre kel Isten terve, amely azt kérdi az emberiségtől a kezdetektől fogva: »Hol van testvéred, Ábel? […] Testvéred vére felkiált hozzám a földről!« Az emberiségnek sikerült kirobbantania a halál és a félelem körforgását, de nem sikerült annak véget vetnie.”
„A Szentírásban gyakran olvassuk, hogy Isten igaz embereket keresett, hogy megmentse az ember városát, és ugyanezt tette itt, Fatimában is, amikor a Szűzanya megkérdezte: »Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek, elviselni az összes szenvedést, amit számotokra küld a bűnökért való engesztelésért, amelyekkel megbántották őt és a bűnösök megtéréséért?«
Egy olyan időben, amikor az emberiség kész volt feláldozni mindent, ami szent a nemzetek, fajok, ideológiák önző oltárán, a Szűzanya leszállt a mennyből, hogy Isten égő szeretetét ültesse mindazok szívébe, akik bíznak benne.”
Az első felhívás amit a gyermekek kaptak az ima volt amit 1916 tavaszán a Béke angyala tanított nekik még a Szűzanya jelenése előtt.
Bátorította a gyermekeket, és felszólította őket, hogy imádkozzanak vele együtt. Az angyal letérdelt, homlokával a földet érintette, majd háromszor elmondta (a gyermekek pedig ismételték) a következő imádságot:
„Istenem hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Benned és Szeretlek Téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged.”

Az imádság után fölkelt, és biztatta a gyermekeket:

„Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve kegyesen fogadják imátokat.” Második jelenésekor újra felszólította az imára őket.
Az angyal szeptember végén vagy október elején jött harmadszor. Ez alkalommal kehely volt a kezében, felette pedig egy ostya, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. Az Angyal a kelyhet és az ostyát a levegőben hagyta lebegni, majd leborult és háromszor elmondta a következő imát: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak, s felajánlom Neked Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szentségtörésekért, a szidalmazásokért és közömbösségért, melyek által Őt megbántják. Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.”

Az egész Üzenetben, az angyal jelenéseitől fogva, megtalálhatjuk ezt az imára és az Istennek a szeretetért és a bűnösök megtéréséért felajánlott áldozatra való felhívást. Lúcia nővér számára ez a felhívás az egész Üzenet lényege, amely a hit, a remény és a szeretet légkörébe emel minket.
A Béke Angyalára ma is szükségünk van. Az angyal előkészítette a gyermekeket a Szűzanya jelenéseire, vagy így is mondhatnánk: előkészíti Isten tervét.
A Szűzanyát is Gábor angyal készíti fel Isten nagy tervére.
Az angyal küldött – Isten küldötte. Bátorította a gyermekeket, felszólította, hogy imádkozzanak vele együtt.

Ez az angyal a mi angyalunk is. Nekünk a saját „angyali üdvözletünket” meg kell élnünk, meg kell tapasztalnunk. Azt, amikor mindent a feje tetejére állít Isten akarata az életünkben.
Bennünket is mindig felkészít Isten, ráhangol a terveire.”
Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsekre emlékezünk
Mindszenty József 1975. május 6-án, nyolcvanhárom éves korában hunyt el a bécsi Irgalmas Kórházban, ahol ma Rieger Tibor szobra idézi föl alakját. Élete utolsó négy évét a bécsi Pázmáneumban töltötte, ahol a magyar katolikus közösség ma is őrzi emlékét. Végakarata szerint Máriacellben temették el, majd 1991-ben újra temették az esztergomi bazilikában. Erről ő maga rendelkezett így: „amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába” – írta.

Az utolsó hercegprímás halálévfordulóján ezért esztergomi sírja mellett hagyományosan Bécsben, Máriacellben, valamint Budapesten is megemlékezésekre kerül sor. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1993 óta minden esztendőben megrendezte Mindszenty József hercegprímás május 6-i halála évfordulójához kapcsolódóan a magyar Egyházért és hazáért felajánlott zarándoklatot a bíboros esztergomi sírjához.

Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek május 2-án szűk körben mutatott be engesztelő szentmisét mártírsorsú elődjéért.

„Amivé lettem, anyám érdemeinek és imáinak köszönhetem.”


Emlékirataiban így ír édesanyja haláláról:
„Nagyon, nagyon szegény, s annál is szegényebb lettem. Egész életemből hiányozni fog most már: leesett a mi családunk koronája. Prohászka püspök írja anyja halálakor: eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek leégett a temploma és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta: két szentélyem hamvadt el! Az én anyám zord idők csillaga volt és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment a csillag. Elhívta az örökkévalóság nagyobb fénye.”

Mindszenty bíboros Az édesanya című könyvében írja:
„Az emberi szív egyik legnagyobb gyötrelme, ha tilalom állja útját, hogy az édesanyja sírjához mehessen.”Ezt a fájdalmat neki is át kellett élnie. Nem állhatott ott haldokló édesanyja ágyánál és nem zárhatta le azt az áldott szemet, amelyet oly sokszor árasztottak el könnyek éppen az ő tragikus sorsa és szenvedései miatt. A temetésre küldött koszorúját az olasz követ és felesége a francia követ nejével vitték el a sírhoz. A koszorú szalagján ez a rövid mondat állt: „Hálával, fájdalommal, a viszontlátás reményében.Urnakert a Martinkertvárosban (Archívumból visszatöltve)

Ezen hír származási helye:
( http://martinkertvaros-plebania.hu/news.php?extend.94 )