Hír:
(Kategória: Egyéb)
Küldte: FKATI
vasárnap 06 május 2018 - 21:25:00

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a Miskolc-Martinkertvárosi Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia honlapján!
Oldallagosan ellátott plébániák: Görömböly, Szirma, Filia:Kistokaj

Tekintsen be plébániánk életébe! Ajánljuk a honlap aktualitással foglalkozó részét, melyben nemcsak a szentmisék rendjét, hirdetéseket találja meg a kedves olvasó, hanem a plébániai közösségi életéről, eseményeiről is hírt adunk. Szolgáljon honlapunk arra is, hogy mindennapjaink forgatagában örömmel tudatosítsuk hovatartozásunkat és megvalósulhasson köztünk amit Jézus imában kért: "Legyetek mindnyájan egyek!" (Jn 17, 21)

Minden kedves látogatónak, tartalmas időtöltést kívánok!
Tóth István
plébános


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Május 27. Szentháromság vasárnapjaGörömbölyi Egyházközség Búcsújának ünnepe


Szentháromság vasárnapján a keresztény hit központi titkát ünnepeljük, azt a titkot, amelyet emberi értelem ki nem fürkészhet, amelyet emberi képzelet el nem gondolhat - a legszentebb Szentháromságot. Hisz azt felismerhetjük a világ rendjéből, hogy van teremtő Isten, a bölcseletben ráláthatunk a Végtelenségre és Teljességre, az üdvösség történetében pedig felismerhetjük Isten kezének erejét. Ám a titkot, Isten benső misztériumát soha senki nem láthatta volna meg, nem mondhatta volna ki, ha nem Isten mondja el azt számunkra önmagáról.

Egyesek talán azt mondhatnák, hogy mindez puszta elvont gondolat, játék a fogalmakkal. Mi lenne más, ha az egy Isten nem lenne háromság? Ha úgy vallanánk meg az egy Istent, mint a zsidóság vagy az iszlám? Sok keresztény nem mond ki ilyen kérdést, de a Szentháromság titkához való hozzáállása valójában ezt tükrözi. Mintha Kant szavai teljesülnének, aki szerint teljesen mindegy, hogy az Istenben egy személy, három vagy tíz van, az egyszerű keresztény életén az semmit sem változtat, semmi gyakorlati következménye sincs annak (Der Streit der Fakultäten, WW IX, Darmstadt 1971, 303k). Aquinoi Szent Tamás épp ezért figyelmeztet: "Fides autem christiana principaliter consistit in confessione sanctae Trinitatis" - "A keresztény hit mindenekelőtt a Szentháromság megvallásában áll" (De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos, proem.).

De mit is vall meg, aki a Szentháromságot megvallja? Mitől lesz más az élete annak, aki így hisz Istenben? Miért hamis minden olyan fellengzős és valójában üres szólam, miszerint: "Hát nem mindegy a vallás? Zsidók, muzulmánok, hinduk és keresztények nem ugyanabban az Istenben hisznek? Nemde csak egy Isten van?" Nem, nem ugyanabban az Istenben hiszünk - és bár Isten csak egy van, mégis, a róla alkotott emberi elképzelések nagyon eltérőek lehetnek. Nem az Isten más, hanem az emberi hitvallások mások.

A legfontosabb azonban az, hogy az emberré lett Isten lényegesnek tartotta, hogy megtanítson bennünket a szentháromságos hitre. Krisztus, aki megkapott "minden hatalmat az égen és a földön", azért küldi ki tanítványait, hogy minden nemzetet megkereszteljenek "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" (vö. Mt 28,18k). Az Egyház a legelső pillanattól ebben a hitben élt - ebben a hitben, amely azt vallja meg, hogy az Isten hármas egység, személyes közösség. Csak így lehet ő szeretet, csak így lehet ő megszólaló, az embert önmagába felemelő Isten. Az egész teremtés, az emberiség történelme és sorsa, az Egyház küldetése és önazonossága így nem egy távoli, önmagában, egyedül és magányosan létező Isten alá van rendelve, aki királyként, bizonyos távolságtartással, felülről intézi a világ dolgait. Az Isten közösség, aki minket is a közösségbe emel be. Azt is mondhatnánk, hogy a Szentháromság titka megvilágítja a világ, az ember s az Egyház titkát is. Ezek immár nem Isten alatt, hanem Istenben léteznek.

Ezért mondhatja a német teológus, Gisbert Greshake: "A teremtés a szentháromságos Isten életébe foglaltan áll, és Isten pedig a világban... (...) Minden, ami a teremtésben van, eredete vagy célja szerint a szentháromságos Istenre utal; csak Isten tudja a világ töredékességét, ellentmondásait és összetörtségét elvezetni a teljességbe." (Der dreieine Gott, Freiburg i. Br. 42001, 555).

Mi, keresztények, ennek az Istennek vagyunk követői, aki arra tanít bennünket, hogy teljesség csak a közösségben, a megosztásban, az önajándékozásban létezik. Istenre így tekintve már-már meglátjuk a perikorézist, a három személy "körtáncát" - ahogyan azt az egyházatyák leírták. A szeretet dinamikája ez, személytől személyig, teljes önátadásban és feltétel nélküli befogadásban.

Istenünkre tekintve így saját emberi létünk reményét és teljességét láthatjuk meg - a reményt arra, hogy emberebb emberré váljunk, megtanuljuk a szeretet és a közösség nagy titkát. Elmélkedésünket az ünnepi himnusz részletével zárjuk:

Te önmagadban Teljes-Egy,
boldog magadban teljesen,
tündöklőn tiszta, egyszerű:
a mennyet, földet átfogod.

Atyánk: kegyelmek kútfeje,
Fiú: fényének sugara,
s kettő közt, Lélek, szent Kapocs:
véget nem érő szeretet!

Fogadj örökbe minket is,
s te koronázd meg életünk,
örökre híven hadd legyünk
fényben tündöklő templomod!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása


"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." (ApCsel 2,1-4)

Pünkösd napján a Szentlélek elárasztotta az apostolokat, és különböző nyelveken kezdtek szólni, így elvihették Krisztus tanítását a világ minden szegletébe - és ezzel megszületett a keresztény egyház.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja


Ferenc pápa elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában pünkösdvasánap utáni hétfőn fogunk ünnepelni.

Az emléknapról itt olvashatunk!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát”


Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak”.
(vö. Én 2,10–12)Hieronymus Wierix: A Szűz a Loretói-litánia szimbólumaival


Május hónapban minden este a Lorettói-litániát imádkozzuk templomainkban:
Görömbölyön 17, Szirmán 18, Martinkertvárosban 17.30 órától


Lorettói-litánia: Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk!Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. Ámen.

A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.
A loretói litánia alapformája: 48 (12x4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”
Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt új ünnep, melyet idén pünkösdhétfőn ülünk meg először: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8, 28)
Brenner János boldoggá avatása - Szombathely, 2018. május 1.

Boldog Brenner János imádkozz értünk!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ezen hír származási helye:
( http://martinkertvaros-plebania.hu/news.php?extend.94 )