Jézus keresztútja


Keresztút a hit útja: A halálra ítélt Jézusban felismerjük a világmindenség Ítélőtábláját, a Kereszt hordozójában a világ Megváltóját, a Megfeszítettben a történelem Urát, magát, Isten Fiát.

Keresztút a fájdalom útja: melyet Krisztus engedelmesen tett meg az Atya megváló akarata szerint. Az ő útja a mi utunk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem” (Máté 16, 24).

Keresztút a remény útja: A naplemente a hajnal reménységét hordozza. Élete alkonyán, Jézus biztos az Atya szeretetében, az összeomlás elkerülését reméli, bizonyos, hogy a föld sötét méhéből megszületik „a hajnal ragyogó csillaga” (Jelenések 22, 16)

Keresztút a teljesség útja: a határ nélküli fájdalomé, a szereteté, a teljes leereszkedés és a legnagyobb felemelkedés, a Lélek teljessége, mely a Megváltó felnyitott oldalából ered, az életnek és kegyelemnek eme folyamából, telve megbocsátással és békével. A „nagy felkiáltás” (Márk 15, 37) ideje, és a világmindenség csöndjéé, mely a Teremtő halálát siratja. Az engedelmes szeretet ideje. „Elvégeztetett” (János 19, 30). A lehanyatlott fő és a tevékeny pihenés ideje. És az Anya szívében, a végtelen könyörület és az aggódó várakozás ideje.

Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus, veled járjuk. Kérünk, mélyen belevéssed szíveinkbe szenvedésed.A KERESZTÚT ÁLLOMÁSAII. stáció:
Pilátus halálra ítéli Jézust

,,Te vagy a zsidók királya?'' (Jn 18, 33).
,,Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, szolgáim harcra keltek volna, hogy ne adassam a zsidók kezére; most azonban az én országom nem innét való.'' Mondta neki ezért Pilátus: Tehát király vagy? Jézus válaszolt: Te mondod, hogy én király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról; és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondta neki Pilátus: Mi az igazság?! És miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz és mondta nekik: Én semmi vétket sem találok őbenne.'' (Jn 18, 36-38).

Pilátus drámája rejlik ebben a kérdésben: ,,Mi az igazság?'' - Nem az igazság természetét kutató filozófiai kérdés ez, hanem egzisztenciális kérdés, mely az ember és az igazság kapcsolatára irányul. Kísérlet volt a kitérésre a lelkiismeret elől, mely az igazság elismerését és követését várja az embertől. Aki nem engedi magát vezetni az igazságtól, egyszercsak képes lesz arra is, hogy ártatlanra mondjon ki halálos ítéletet. A vádlók észrevették Pilátus e gyöngeségét, ezért nem tágítanak. Konokul követelik a kereszthalált. A köztes megoldást, amit Pilátus fölkínál, nem fogadják el. Nem elég nekik az ostorozás, amivel Pilátus a Vádlottat bünteti. Amikor a helytartó megmutatja a tömegnek a megostorozott és tövissel koronázott Krisztust, kereste a szót, amivel kielégítheti a téren kiáltozókat. Megmutatva nekik Jézust így szólt: ,,Ecce homo!, Íme az ember!'' A válasz azonban ez: ,,Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!'' Pilátus próbál tárgyalni: ,,Vegyétek át ti őt és feszítsétek meg; én semmi vétket sem találok őbenne''. (Jn 19,5-7) Pilátus ugyanis egyre inkább meggyőződött arról, hogy a Vádlott ártatlan, de ez számára nem volt elég ahhoz, hogy mindenkitől függetlenül, fölmentő ítéletet hozzon. A vádlók az utolsó érvhez nyúlnak: ,,Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki magát királlyá teszi, ellenszegül a császárnak! (Jn 19,12.)

A fenyegetés világosan érthető. E veszélyt látván Pilátus engedett és ítélkezett. De nem a kézmosás nagyon kifejező gesztusa nélkül: ,,Én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek vére ontásában. Ti lássátok!'' (Mt 27, 24.) Így ítéltetett kereszthalálra Jézus, az élő Isten Fia, a világ Megváltója. Az igazság megtagadása a történelem folyamán mindvégig szenvedést és halált okozott. Az ártatlanoknak kellett fizetniök az emberi képmutatásért. A közbeeső megoldások nem elegendőek. Nem elég mosni a kezünket. Az igaz véréért való felelősség megmarad. Emiatt imádkozott Jézus olyan forrón minden időkben élő tanítványaiért: Atyám ,,szenteld meg őket az igazságban. A te szavad igazság'' (Jn 17,17).

Könyörgés
Krisztusunk, aki elfogadtad az igazságtalan ítéletet, add meg nekünk és korunk minden emberének a kegyelmet, hogy hűségesek maradjunk a igazsághoz, és ne engedd, hogy ránk és az utánunk következő nemzedékekre rászakadjon az ártatlanok szenvedése felelősségének súlya. Jézusunk, igazságos Bíránk, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.


II. stáció:
Jézus vállára veszi a keresztet

A kereszt a becstelen halál eszköze.
Római polgárt nem volt szabad kereszthalálra ítélni: túlságosan megalázó volt. A perc, amikor a Názáreti Jézus vállára vette a keresztet, hogy a Kálváriára vigye, fordulópont a kereszt történetében. A kereszt, a becstelen halál jele, amit a legalacsonyabbrendűeknek tartottak fenn, kulccsá vált. Attól a perctől fogva e kulcs segítségével nyitja ki az ember Isten misztériuma mélységének a kapuját. Az emberek a keresztet - az önmaga kifosztásának eszközét - elfogadó Krisztus műve által fogják megtudni, hogy Isten a szeretet.

Határtalan szeretet: ,,Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen'' (Jn 3,16) Ez az isteni igazság a kereszt által nyilvánult meg. Nem nyilvánulhatott volna meg másként? Talán igen. Isten mégis a keresztet választotta. Az Atya a keresztet választotta a Fia számára, s a Fiú vállára vette és vitte a Kálváriára, s feláldozta rajta az életét.

,,A kereszten szenvedés van,
a keresztben üdvösség van,
a kereszt szeretetre tanít.
Istenem, aki Téged egyszer megért,
csak Utánad vágyódik, semmi másra.''
- mondja a lengyel nagyböjti ének.


A kereszt a határtalan szeretet jele!

Könyörgés
Krisztusunk, ki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a kereszt jelét az új évezrednek a megváltás hiteles tanúi lehessünk. Jézusunk, aki főpapunk vagy és áldozatunk, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.
III. stáció:
Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
,,Isten az ő vállára rakta mindannyiunk gonoszságát'' (Iz 53, 6).

,,Mi mindnyájan mint a juhok tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért; az Úr pedig reá rakta mindannyiunk gonoszságát'' (Iz 53, 6).

Jézus elesik a kereszt alatt. Háromszor esik el az aránylag rövid ,,Via dolorosa''-n. A kimerültségtől esik össze. Testét az ostorozás után vér borítja, fejét tövis koronázza. Kimerült. Elesik, és a kereszt súlya földre nyomja.

A Prófétára kell gondolnunk, aki századokkal korábban előre látta ezt az elesést. Mintha saját szemével látta volna: az Úr Szolgája, amint a kereszt súlya alatt a földön fekszik, kinyilvánítja elesésének igazi okát. Íme, ,,Az Úr reá rakta mindannyiunk gonoszságát'' (vö. Iz 53, 6). A bűnök sújtják a földre az isteni Elítéltet. A bűnök határozzák meg a vállán vitt kereszt súlyát. A bűnök okozták elestét.

Krisztus próbál fölkelni, hogy folytassa útját. A katonák ütlegekkel és üvöltözéssel kényszerítik. Rövid megtorpanás után a csapat újra elindul. Jézus elesik és fölkel. Ezzel a Megváltó szavak nélkül fordul mindazokhoz, akik elesnek. Fölkelésre buzdít.

,,Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnnek és az igazságnak éljünk; az ő sebeiből gyógyultunk meg.'' (1Pt 2, 24-25a).

Könyörgés
Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt és fölkeltél megigazulásunkra, kérünk, segíts minket és mindazokat, akiket földre sújt a bűn, hogy föl tudjunk kelni és folytatni tudjuk utunkat. Add nekünk a Szentlélek erejét, hogy Veled együtt hordozni tudjuk gyöngeségünk keresztjét. Jézus, akit földre sújtott bűneink súlya, tiéd a dicséretünk és szeretetünk mindörökké.IV. stáció:
Jézus szent anyjával találkozik
,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és a nevét Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli fiának fogják nevezni, és neki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és országának nem lesz vége!'' (Lk 1, 30-33.)

Mária emlékezett e szavakra és szívében gyakran el-elgondolkodott rajtuk. Amikor Fiával találkozott a keresztúton, talán épp e szavak jutottak eszébe. Különös erővel emlékezett rájuk: ,,Uralkodni fog... Országának nem lesz vége...'' - mondta az égi hírnök.

Most, amikor látja halálra ítélt Fiát, amint viszi a keresztet, melyen meg kell halnia, emberileg szólva kérdezhette: hogyan teljesedhetnek e szavak? Hogyan fog uralkodni Dávid házán? S miként lehetséges, hogy országának nem lesz vége? Emberileg e kérdések nagyon érthetőek.

Mária azonban arra is emlékezett, hogy miután hallotta az Angyal köszöntését, így válaszolt: ,,Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint'' (Lk 1,38). Látja, hogy amit akkor mondott, most a kereszt igéjében valósul meg. Mivel anya, Mária nagyon szenved. De most is ugyanúgy válaszol, mint akkor: ,,legyen nekem a te igéd szerint''. Így mint anya, az isteni Elítélttel együtt ő is átöleli a keresztet. A keresztúton Mária úgy mutatkozik meg, mint a világ Megváltójának anyja.

,,Ó, ti mind, akik általmentek az úton, nézzétek és lássátok, van-e az én fájdalmamhoz hasonló fájdalom!'' (Siral 1,12).

A Fájdalmas Anya mondja ezt, a mindvégig engedelmes Szolgálóleány, a világ Megváltójának Anyja.

Könyörgés
Ó, Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de nem feledted beleegyező szavadat és mélységesen bíztál abban, hogy Akinél semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit, esdd ki számunkra és a jövendő nemzedékek emberei számára a kegyelmet, hogy rá merjünk hagyatkozni Isten szeretetére. Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben - még ha sokáig tartanak és kemények is - soha ne kételkedjünk az Ő szeretetében. Jézusnak, a te Fiadnak tisztelet és dicsőség mindörökké.V. stáció:
Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a kereszteSimont kényszerítették (vö. Mk 15, 21).
A római katonák, félvén, hogy a kimerült Elítélt nem tudja elvinni keresztjét a Golgotáig, és nem tudják végrehajtani rajta a halálos ítéletet, kerestek valakit, hogy segítse vinni a keresztet. A szemük Simonon akadt meg. Őt kényszerítették, hogy vegye át a terhet. Elképzelhetjük, hogy ellenkezett. Egy elítélt keresztjét vinni támadás egy szabad ember méltósága ellen.

Simon mégis megragadja a keresztet, hogy segítsen Jézusnak. Egy nagyböjti ének mondja: ,,Jézus a kereszt súlya alá fogadja a Cirenei Simont''. E szavak szerepcserét mutatnak: az isteni Elítélt úgy jelenik meg, mint aki ,,odaajándékozza'' a keresztjét. Vagy talán nem ő maga mondta: ,,Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám'' (Mt 10, 38)? - Simon ajándékot kap. ,,Méltó'' lett rá.

Az, ami a tömeg szemében a méltóságát sérthette, a megváltás szempontjából új méltóságot ajándékozott neki. Isten Fia egész különlegesen részt adott neki megváltó művében.

Tudta ezt Simon? Márk evangélista említi Cirenei Simont, mint ,,Alexander és Rufus atyját'' (15,21). Ha a fiait így ismerte az ősegyház, föltehetően ő maga is, főként amikor vitte a keresztet, hitt Krisztusban. A kényszerítésből önkéntes segítővé vált, mint akit szíven találtak a szavak: ,,Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám''. Miközben vitte a keresztet, kezdte megismerni a kereszt Evangéliumát. Attól kezdve hány de hány Cireneinek szólt ez az Evangélium, s hív megszámlálhatatlan sokaságot arra, hogy vigyék Krisztussal együtt a keresztet!

Könyörgés
Krisztusunk, aki Cirenei Simont arra méltattad, hogy vigye a keresztedet, fogadj minket is kereszted alá, fogadj oda minden embert és ajándékozz meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével. Add, hogy el ne fordítsuk tekintetünket azoktól, akikre ránehezedik a betegség, a magány, az éhezés, az igazságtalanság keresztje. Add, hogy egymás terhét hordozva a kereszt Evangéliumának tanúivá váljunk, a te tanúiddá, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.VI. stáció:
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Veronikáról nem szólnak az evangéliumok. Sok asszonyt említenek Jézus környezetében, de az ő nevét nem ismerik. Lehetséges tehát, hogy a neve azt fejezi ki, amit tett. A hagyomány szerint ugyanis miközben Jézus a Golgotára ment, egy asszony utat tört magának a katonák között, és kendővel megtörölte Jézus verítékes, véres arcát. Ő pedig a kendőn hagyta arcának képét, hiteles képét, vera icon-ját. Ebből származhat a Veronika név.

Ha így van, a név, amely tettére emlékeztet, valami mélységes igazságot is elmond ennek az asszonynak a személyéről.

Egy napon ugyanis Jézus védelmébe vette a bűnös nőt, aki a jelenlévők neheztelését váltotta ki, amikor illatos olajjal kente meg a lábát és a hajával törölte meg. A megjegyzésekre Jézus ezt válaszolta: ,,Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem... Amikor az illatos olajat testemre öntötte, a temetésemre tette'' (Mt 26, 10. 12) - E szavakat Veronikára is alkalmazhatjuk.

Így mutatkozik meg a történés mély jelentése. A világ Megváltója arcának hiteles képét ajándékozta Veronikának.

A kendő, melyen kirajzolódott Krisztus arca, üzenetet hordoz számunkra. Ezt mondja: Íme, miként erősíti a hasonlóságot a világ Megváltójához minden jócselekedet, az igaz szeretet minden megnyilvánulása a felebarát felé, abban, aki a jót tette. A szeretet tettei nem múlnak el. A jóság, a megértés, a szolgálat minden megnyilvánulása eltörölhetetlen nyomot hagy az emberi szívben, és egyre hasonlóbbá teszi ahhoz, aki ,,a szolga alakját magára öltve kifosztotta magát'' (Fil 2, 7).

Így formálódik az identitás, az ember igazi neve.

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, ki elfogadtad egy asszony önzetlen szeretetének megnyilvánulását, és cserébe megadtad neki, hogy a későbbi nemzedékek a te arcodról nevezzék el őt, engedd, hogy tetteink és az utánunk következők minden cselekedete hasonlóvá tegyenek minket Hozzád, és tükrözzék a világnak a te végtelen szeretetedet. Jézusunk, aki az Atya dicsőségének ragyogása vagy, tiéd a dicséret és a dicsőség mindörökkön örökké.VII. stáció:
Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
,Én pedig féreg vagyok már, nem ember, az emberek gyalázata, a nép megvetettje'' (Zsolt 21, 7).

Ez a zsoltársor jut eszünkbe, amikor látjuk, hogy Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt. Íme, a föld porában fekszik az Elítélt. Összresett a kereszt súlya alatt. Ereje egyre inkább elhagyja. De lassan mégis, újra talpra áll, és folytatja útját. Mit mond nekünk, bűnös embereknek ez a második elesés? Még inkább, mint az első elesés, felkelésre serkent, hogy ismét álljunk fel keresztutunkon.

Cyprian Norwid írta: ,,Ne utasítsuk magunk mögé az Üdvözítőt a kereszttel, hanem szegődjünk nyomába a saját keresztünkkel''. Tömör mondat, de nagyon sokat mond. Elmondja, hogy miért a kereszt vallása a kereszténység. Megérteti velünk, hogy itt a földön minden ember találkozik Krisztussal, aki viszi a keresztjét és elesik alatta. A Kálvária felé lépkedő Krisztus találkozik minden emberrel, és amikor elesik a kereszt alatt, az Evangéliumot hirdeti.

A kereszt Evangéliuma kétezer éve szól az emberhez. Krisztus, aki feláll az elesésből, kétezer éve találkozik az elesett emberrel. E kétezer év folyamán nagyon sokan megtapasztalták, hogy az elesés nem az út vége. Találkozva az Üdvözítővel, tőle hallották a bíztatást: ,,Elég neked az én kegyelmem; mert az erő a gyöngeségben válik nyilvánvalóvá'' (2Kor 12, 9). Erőt nyerve fölkeltek, és átadták a világnak a keresztből fakadó remény igéit. Ma, amikor átléptük az új évezred küszöbét, arra kapunk meghívást, hogy mélyítsük el e találkozás tartalmát. A mi nemzedékünknek tovább kell adnia a következő századoknak Krisztusban történt fölkelésünk Evangéliumát.

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt, és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld, add meg nekünk, gyönge embereknek az erőt, hogy hordozni tudjuk mindennapi keresztünket és fölkeljünk eleséseinkből, s elmondjuk a következő nemzedékeknek Üdvözítő hatalmad Evangéliumát, Jézusunk, aki gyöngeségünk támasza vagy, tiéd a dicséret és a dicsőség mindörökké.


VIII. stáció:
Jézus szól a síró asszonyoknak
,,Jeruzsálem leányai, ne sírjatok énmiattam, de sírjatok magatok és fiaitok miatt. Mert íme, napok jönnek, amikor majd azt mondjátok: Boldogok a magtalanok, akik nem szültek és nem szoptattak! Akkor majd kezditek mondani a hegyeknek: Omoljatok ránk!, és a halmoknak: Takarjatok el minket! Mert ha ezt teszik a zöldellő fával, mi lesz a sorsa az elszáradtnak?'' (Lk 23,28-31.)

Jézus szavai ezek Jeruzsálem leányaihoz, akik részvétük jeleként siratták az Elítéltet. ,,Ne sírjatok énmiattam, de sírjatok magatok és fiaitok miatt.'' Akkor bizonyára nem értették, mit jelentenek e szavak. Jövendölés hangzott bennük, ami hamarosan be is teljesedett.

Kevéssel előbb Jézus megsiratta Jeruzsálemet, és megmondta előre rettenetes sorsát. Most mintha arra hivatkoznék: ,,Sírjatok a fiaitok miatt...'' Sírjatok, mert ők, éppen ők lesznek a tanúi Jeruzsálem pusztulásának, a városénak, mely ,,nem ismerte föl látogatásának idejét'' (Lk 19,44). Miközben követjük Jézust a keresztúton, ha fölébred szívünkben a részvét a kínjai miatt, nem feledkezhetünk meg erről az intelemről.

,,Mert ha ezt teszik a zöldellő fával, mi lesz a sorsa az elszáradtnak?'' A mi nemzedékünknek, amely a háta mögött hagy egy évezredet, nem annyira Krisztus kínjai miatt kell sírnia, hanem inkább ,,fel kell ismernünk látogatásának idejét''. Már hasad a feltámadás hajnala. ,,Íme itt az alkalmas idő, itt az üdvösség napja'' (2Kor 6,2).

Krisztus mindegyikünknek mondja a Jelenések Könyve következő szavait: ,,Az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele étkezem, ő meg énvelem. A győztest magam mellé ültetem a trónomra, miként én győztem és ott ülök Atyám mellett az ő trónján.'' (3, 20-21.)

Könyörgés
Krisztusunk, aki eljöttél e világba hogy meglátogasd azokat, akik várják az üdvösséget, add, hogy a mi nemzedékünk fölismerje látogatásának idejét, és része legyen megváltásod gyümölcseiben. Ne engedd, hogy miattunk és az új évszázad emberei miatt sírni kelljen, mert visszautasították az irgalmas Atya kezét.

Jézusunk, aki Sion Szűz Leányától születtél, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.IX. stáció:
Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Íme, Krisztus harmadszor esik el a kereszt alatt. A sokaság kíváncsian figyeli, lesz-e még ereje újra fölkelni.

Szent Pál írja: ,,Ő, amikor isteni dicsőségben volt, az Istennel való egyenlőséget nem tekintette zsákmánynak, hanem kiüresítette magát; a szolga alakját fölvéve hasonló lett az emberekhez, és a külsejét tekintve embernek találták. Megalázta magát engedelmesen mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.'' (Fil 2,6-8.)

A harmadik elesés ezt fejezi ki: az önkiüresítést, Isten Fia kenózisát, a megalázkodást a kereszt alatt.

Jézus a tanítványainak mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon (vö. Mt 20,28).Az Utolsó Vacsora termében - a földig hajolva és tanítványai lábát mosva - mintha ezt a megalázkodást gyakorolná. Harmadszor is elesvén a kereszt súlya alatt még hangosabban kiáltja felénk misztériumát. Halljuk meg a szavát!

Ez az Elítélt, aki a földön fekszik a kereszt súlya alatt, immár közvetlenül a kivégzés helye közelében mondja nekünk: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet'' (Jn 14,6), ,,aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága'' (Jn 8,12).

Ne botránkoztasson az Elítélt látványa, aki erőtlenül fekszik a kereszt alatt. A közeledő halál e megnyilvánulása az élet világosságát rejti magában.

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát, add meg a harmadik évezred embereinek a hit világosságát, hogy fölismerve Benned Isten és az ember szenvedő Szolgáját, legyen bátorságuk követni Téged ugyanezen az úton, mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet. Jézusunk, aki gyöngeségünk támasza vagy, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.


X. stáció:
Jézust megfosztják ruháitól
,,Amikor megízlelte, nem akarta meginni'' (Mt 27, 34).

Nem akart csillapítószereket, melyek elkábíthatták volna tudatát a halálküzdelemben. Tudatosan akarta megvívni agóniáját a kereszten, hogy így teljesítse az Atyától kapott küldetést.

Ez ellentétes volt a kivégzőosztag gyakorlatával. Ők, akiknek a keresztre kellett szegezniük az elítéltet, tompítani akarták érzékenységét és tudatát. Krisztus esetében nem történhetett így. Jézus tudja, hogy halálának a kereszten engesztelő áldozatnak kell lennie. Ezért akarta megőrizni tudatát egészen végig. Öntudatlanul nem fogadhatta volna egészen szabadon a szenvedés teljességét. Neki azért kell a keresztre szállnia, hogy fölajánlja az új szövetség áldozatát.

Főpap ő. Saját vérével kell belépnie az örök szentélybe, miután elvégezte a világ megváltását (vö. Zsid 9,12).

Öntudat és szabadság: ezek a teljes értékű emberi cselekvés nélkülözhetetlen összetevői.

Hány eszközt ismer a világ ahhoz, hogy gyengítse az akaratot és elhomályosítsa a tudatot! Féltékenyen kell védeni őket minden erőszakkal szemben! A fájdalmak megengedett csillapítására tett erőfeszítéseknek mindig az emberi méltóságot tisztelve kell történniük. Mélyen meg kell értenünk Krisztus áldozatát, egyesülnünk kell vele, hogy képesek legyünk megakadályozni az élet és a halál értékének elveszítését.

Könyörgés
Urunk, Jézus, aki teljes odaadással fogadtad el a kereszthalált üdvösségünkért, tégy minket és a világ minden emberét keresztáldozatod részesévé, hogy létünk és cselekedeteink szabad és tudatos részesedés legyenek üdvözítő művedben. Jézusunk, aki pap vagy és áldozat, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.


XI. stáció:
Jézust keresztre szegezik,,Átszegezték kezemet és lábamat és meg tudom számlálni minden csontomat'' (Zsolt 21,17-18).

Beteljesednek a próféta szavai. Megkezdődik a kivégzés. A hóhérok a kereszt fájához szögezik az Elítélt kezét és lábát. Kegyetlenül furódnak a szögek a kezekbe. E szögek tartják majd az Elítéltet az agónia elmondhatatlan kínjai közepette. Krisztus finoman érzékeny teste és lelke mérhetetlenül szenved. Vele együtt megfeszítettek két gonosztevőt is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Beteljesedik a prófécia: ,,Gonosztevők közé számították'' (Iz 53, 12). Amikor a hóhérok fölemelik a keresztet, megkezdődik a halálküzdelem. Be kell teljesednie e szavaknak is: ,,Én, majd ha magasba emelnek a földről, mindeneket magamhoz fogok vonzani'' (Jn 12,32).

Mi az, ami ,,vonz'' ebben a kereszten agonzáló Elítéltben? Egy ilyen szenvedés kétségtelenül részvétet ébreszt. De a részvét túlságosan kevés, hogy az életünket hozzákössük ahhoz, aki a fán függ. Hogyan lehet megmagyarázni, hogy nemzedékről nemzedékre ez a rettenetes látvány emberek megszámlálhatatlan sokaságát vonzotta, és ők a keresztet tették hitük ismeretőjelévé? Ki ad magyarázatot azokra a férfiakra és nőkre, akik a történelem folyamán e jelre tekintve éltek s adták oda életüket? Krisztus a keresztről a szeretet erejével vonz, az isteni szeretet erejével, mely vonakodás nélkül teljesen odaadta magát; a végtelen szeretet erejével, amely a földről fölemelte a kereszt fájára Krisztus testének súlyát, hogy ellensúlya legyen az ősbűnnek; a határtalan szeretet erejével, mely a szeretet minden hiányát pótolni képes és lehetővé teszi az embernek, hogy újra menedéket találjon az irgalmas Atya karjai között.

Keresztre fölmagasztalt Krisztus, vonj magadhoz minket is, az új évezred embereit! A kereszt árnyékában ,,szeretetben éljünk, mert Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jóillatú áldozati adományként Istennek'' (Ef 5,2).

Könyörgés
Fölmagasztalt Krisztus, megfeszített Szeretet, áraszd szívünkbe szeretetedet, hogy keresztedben fölismerjük megváltásunk jelét, és sebeid vonzásában Veled együtt éljünk és haljunk, aki az Atyával és a Szentlélekkel egységben élsz és uralkodol most és mindörökké.


XII. stáció:
Jézus meghal a kereszten
,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek'' (Lk 23, 34).

Szenvedésének csúcspontján sem feledkezik meg Krisztus az emberről, főleg azokról nem, akik közvetlen okai szenvedéseinek. Ő tudja, hogy az embernek minden másnál jobban szüksége van a szeretetre; szüksége van az irgalomra, mely éppen ebben a percben árad ki a világra. ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a Pradicsomban'' (Lk 23,43). Így válaszolt Jézus a jobbján függő latornak, amikor az kérte: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljutsz országodba'' (Lk 23,42). Új élet ígérete ez. Íme, Krisztus szenvedésének és hamarosan bekövetkező halálának első gyümölcse. A remény szava az ember felé.

A kereszt lábánál ott állt az Anya és mellette a tanítvány, János evangélista. Jézus így szólt: ,,Asszony, íme a fiad!'', majd a tanítványhoz: ,,Íme a te anyád!'' ,,És attól az órától fogva magához vette őt a tanítvány'' (Jn 19,26-27).

A szívéhez legközelebb állóknak szóló végrendelet ez. Az Egyháznak szóló végrendelet. A haldokló Jézus akarja, hogy Mária anyai szeretete átölelje mindazokat, akiknek ő ad életet, az egész emberiséget.

Röviddel ezután Jézus felkiáltott: ,,Szomjazom'' (Jn 19,28). Az egész testet égető szörnyű láz kiáltása. De ez az egyetlen szó, amely a fizikai szenvedéséről beszél.

Ezután Jézus így szólt: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?'' (Mt 27, 46; vö. Zsolt 21, 2). - A zsoltár szavai ezek, melyet imádkozott. Elsődleges jelentése mögött e mondat az Atyával való bensőséges egységéről beszél. Földi életének utolsó perceiben Jézus gondolata az Atyához fordul. A dialógus immár kizárólagosan a haldokló Fiú és a szeretet áldozatát elfogadó Atya között zajlik.

Amikor eljött a kilencedik óra, Jézus fölkiáltott hangos szóval: ,,Beteljesedett!'' (Jn 19,30.)

Íme, a megváltás műve beteljesedett. A küldetés, amiért eljött a földre, elérte célját. A többi az Atyára tartozik: ,,Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet!'' (Lk 23,46.) E szavakkal kilehelte lelkét.

,,Akkor a templom függönye kettéhasadt...'' (Mt 27, 51). Abban a pillanatban, amikor az új és örök szövetség főpapja belépett oda, megnyílt a jeruzsálemi templomban a ,,szentek szentje''.

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, aki halálküzdelmedben sem maradtál közömbös az ember sorsa iránt, és utolsó leheleteddel együtt az Atya irgalmába ajánlottad minden idők minden emberét gyöngeségeikkel és bűneikkel együtt, áraszd belénk és a jövendő nemzedékekbe szereteted Szentlelkét, nehogy közömbösségünk hiábavalóvá tegye bennünk halálod gyümölcseit. Megfeszített Jézusunk, aki Isten bölcsessége és hatalma vagy, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.XIII. stáció:
Jézus testét leveszik a keresztről és
anyja ölébe fektetikAz Anya ölébe fektették a Fiú élettelen testét. Az Evangéliumok nem szólnak arról, mit érzett Mária abban az órában. Mintha az evangélisták hallgatásukkal tiszteletben tartanák fájdalmát, érzéseit, emlékeit. Hogyan is lettek volna képesek ezek kifejezésére! A sok évszázados hagyomány őrzi a Pietà képét, és általa vési bele a keresztény nép emlékezetébe legfájdalmasabb kifejezését annak a kimondhatatlan szeretetkapcsolatnak, mely Mária szívében az angyali üdvözlet órájában fogantatott és érlelődött egészen isteni Fia születéséig. E szeretet nyilvánult meg a betlehemi barlangban, tétetett próbára már a templomban történt bemutatáskor, és mélyült el a Mária szívében őrzött és át- meg átgondolt szavakkal együtt (vö. Lk 2,51). Most ennek a szeretetkapcsolatnak át kell alakulnia olyan egységgé, mely felülmúlja az élet és a halál határait.

És így lesz ez, amíg csak tart az idő:

Az emberek megállnak Michelangelo Pietàja előtt; letérdelnek a Jóságos Anya képe előtt a krakkói ferencesek templomában, Szlovákia Patrónájának a Hétfájdalmú Szűznek képe előtt; tisztelik a Fájdalmas Anyát a világ annyi kegyhelyén! Így tanulják azt a nehéz szeretetet, amely nem fut el a szenvedés elől, hanem bizalommal ráhagyatkozik Isten gyengéd szeretetére, akinél semmi sem lehetetlen (vö. Lk 1,37).

Könyörgés
Salve, Regina, mater misericordiæ; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus (...) illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk (...) fordulj felénk irgalmasan, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét.

Esdd ki számunkra a hit, a remény és szeretet kegyelmét hogy Hozzád hasonlóan mi is állhatatosak maradhassunk a kereszt alatt az utolsó leheletig. Fiadnak, Jézusnak, a mi Üdvözítőnknek, az Atyával és a Szentlélekkel együtt minden tisztelet és dicsőség mindörökké.XIV. stáció:
Jézust sziklasírba temetik,,Megfeszítették, meghalt és eltemették...''

Krisztus élettelen testét elhelyezték a sírban. A sír bejárata elé hengerített kő azonban nem a végső pecsét művére. A végső szó nem a hamisságé, a gyűlöleté és az erőszaké. Az utolsó szót a halálnál erősebb szeretet mondja ki.

,,Ha a földbe eső búzaszem meg nem hal, egymaga marad. De ha meghal, bő termést hoz'' (Jn 12, 24). A sír utolsó állomása Krisztus egész földi életében folyamatos halálának; és jele az értünk és a mi üdvösségünkért fölajánlott áldozatának.

Ám hamarosan éppen ez a sír lesz az első hirdetője Isten Fia dicséretének és fölmagasztalásának az Atya dicsőségében. ,,Megfeszítették, meghalt és eltemették..., harmadnapon feltámadott a halálból''.

Jézus élettelen testének sírbatételével a Golgota lábánál az Egyház megkezdi a nagyszombati virrasztást. Mária szíve mélyébe zárja és szemléli Fia szenvedését; az asszonyok készülnek a másnap reggelre, hogy a szombat elmúltával megkenjék Jézus testét; a tanítványok az Utolsó Vacsora termének rejtekében gyűlnek össze, s ott várják a szombat elmúltát; E vigilia a sírnál, az Üdvözítő üres sírjánál való találkozással ér véget. És akkor a sír, a feltámadás néma tanúja megszólal. Az elhengerített kő, az üres sír, az összehajtott leplek - ezt látja a Péterrel együtt a sírhoz érkező János: ,,Látott és hitt'' (Jn 20,8). És vele együtt hitt az Egyház, mely attól a perctől kezdve fáradhatatlanul átadja hite alapvető igazságát a világnak:

,,Krisztus föltámadt a halálból, elsőszülöttként a halottak közül'' (1Kor 15, 20). Az üres sír a végső győzelem jele, melyet az igazság arat a hazugság, a jó a rossz, az irgalom a bűn, az élet a halál fölött.

Az üres sír a remény jele, ,,mely nem csal meg'' (Róm 5, 5). ,,A mi reményünk halhatatlansággal teljes'' (Bölcs 3,4)

Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, kit az Atya a Szentlélek erejével kivezetett a halál sötétjéből a dicsőséges új élet világosságára, add, hogy az üres sír jele szóljon hozzánk és az eljövendő nemzedékekhez, s legyen az élő hit, a nagylelkű szeretet és a szilárd remény forrása. Jézusunk, ki rejtetten és dicsőségesen jelen vagy történelmünkben, tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké.,,Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miletics Katalin Janka szobrászművésznő alkotása, akinek 2015. Virágvasárnapján evangélikus liturgiával szentelték fel a harmadik – a Kezek – keresztútját, az ökumenikus Ménfőcsanaki Közösségi Házban.


2021. NAGYBÖJT

Urunk, Jézus Krisztus! A szent városba, Jeruzsálembe érkezve te már tudtad, hogy küldetésed hamarosan befejeződik. Tudtad, hogy szenvedés vár rád, hiszen erről többször is beszéltél tanítványaidnak. Mégsem menekültél el a szenvedések elől, mert teljesíteni akartad azt a feladatot, amit a mennyei Atya bízott rád. Így mutattad meg az engedelmesség végső jelét. Bár az eseményeket látszólag az emberi szándékok, a rosszindulat, a harag, a gyűlölet irányítják, mi mégis mindezek mögött észrevesszük az Atya akaratát, aki életed feláldozását kérte. Urunk, elkísérünk szenvedésed útján, hogy kereszthordozásod és a kereszthalálod megértesse velünk Isten megváltó szándékát.Urunk, Jézus! Látni szeretnénk téged. Hallgatni szeretnénk tanításod, amely az örök életre vezet. Követni szeretnénk téged, mert egyedül az általad mutatott úton juthatunk el a mennyei Atyához. A nagyböjti idő lehetőséget ad számunkra, hogy melléd állva felvegyük mi is a keresztet. A keresztet, amely az isteni szeretet jele. Ez az időszak alkalom arra, hogy megismerjük Isten szeretetét és alakítsuk látásmódunkat. Urunk, segíts, hogy felismerjünk téged minden embertársunkban, különösen a szenvedőkben!Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte, és Jézus Krisztus szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.Urunk, Jézus Krisztus! Rombold le bennünk azt az ingatag építményt, amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk mindent, amit a magunk dicsőségére építettünk! Te építsd fel ezután lelkünk templomát, amely a te szereteted hajléka. Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben és újítsa meg életünket, hogy az örömhír továbbadásával és feltámadásod hirdetésével újjáépítsük az Egyházat.Urunk, Jézus Krisztus! Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk érted, de olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Segíts minket ezekben az órákban és napokban! Segíts, hogy újra felvegyük életünk keresztjét és induljunk veled! Ne csak arra gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben! Életünk leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Add, hogy életünk nehéz szakaszaiban mindig arra gondoljunk, hogy a mennyei Atya az örök boldogságra hív minket.
Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor és ma mindenkinek hirdeted: „Térjetek meg!” A nagyböjt a bűnbánat ideje. A böjti idő a megváltás titkának, a te szenvedésednek és feltámadásodnak ünnepére készít fel. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében. A megtérés elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez nem jelenti vesztünket, hiszen az irgalmas Atya megbocsát nekünk. A megtérés útjára, a bűnbánat útjára nem egy büntetni akaró, hanem egy megbocsátó Isten vezet. Ha rálépünk a bűnbánat útjára és alázattal tesszük meg azon az Isten felé vezető lépéseket, akkor észrevesszük, hogy a bűn sötétségén túl felragyog a kegyelem világossága, melyet te, a mi Megváltónk adsz nekünk.
Hamvazószerda


Evangélium Mt 6,1-6.16-18
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.


Elmélkedés
A mai nappal elkezdődik a húsvéti előkészület ideje, a nagyböjt. Ezt a 40 hétköznapot, továbbá a nagyböjti vasárnapokat magába foglaló időszakot a hamvazószerda nyitja meg. A sajátos elnevezés e nap szertartására, a hamvazásra utal, amely a szentmisében történik. A hamu az előző év virágvasárnapi barkájából, annak elégetésével készül. Ezt a hamut áldja meg a miséző pap, majd pedig a jelenlévők homlokára kis keresztet rajzol, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy ezt is mondhatja: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!” A hamvazás egy rövid bűnbánati szertartás, amelyet az is jelez, hogy a szentmise kezdetén a szokásos bűnbánati cselekmény elmarad, hiszen a hamvazás helyettesíti azt. A szentgyónást természetesen nem helyettesíti, ha súlyos bűnünk van.
A hamvazószerdai evangélium böjtre, imádkozásra és a jócselekedetek gyakorlására való felszólítás. E három dolog említése nem csupán az Egyház sok évszázados gyakorlatának bemutatása és nem is csak annak ajánlása, hanem felszólítás számunkra. A böjt gyakorlata által fékezzük testi kívánságainkat, korlátozzuk vágyainkat, hogy a lelkiekre tudjunk figyelni! Újuljunk meg az imádságban! Keressük azokat a lehetőségeket, amikor embertársainkkal jót tehetünk! Tegyük ezt annak tudatában, hogy lemondásainkért cserébe Isten önmagát adja nekünk.
Horváth István Sándor

Imádság
Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket. Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az engedelmesség útján!


A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt 2021. március 8-tól, újabb szigorítások bevezetésére került sor. Az elkövetkező hetekben, templomainkban nincs lehetőség a keresztúti ájtatosság végzésére.

Arra buzdítom a Kedves Híveket, hogy nagyböjt péntekjein otthonainkban, egyénileg vagy családjukkal együtt elmélkedjék át Jézus értünk hozott keresztáldozatát.

Sok kegyelmet adjon ezáltal is az Úr mindnyájuknak!

Tóth István plébános

----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------