Ünnepek II.Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntjük

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédmamákat. Megköszönjük a sok szeretetet, gondoskodást, mellyel születésünk óta körbevesznek, elhalmoznak minket. A kisgyermekkortól a felnőttkorig ez a nap különleges, hisz minden ember szívében első helyen az édesanya áll. Az anyák jelenléte, munkája mindannyiunk életének része amikor a hétköznapok feladatai, nehézségei kemény próba elé állítanak bennünket. Rohanva éljük napjainkat, de biztos pontot jelent, ha édesanyánkat meglátogatva néhány percre mellé ülünk. Semmi nem pótolhatja azt a szeretetet, megbecsülést, amellyel tartozunk az édesanyánknak!

Sohasem feledkezhetünk meg róluk, erről szól ez a tavaszi vasárnap!

Meghatottan próbáljuk szavakba önteni minden tiszteletünket és szeretetünket. Az Isten áldja meg őket és adjon erőt nekik, hogy egykor Isten színelátásának örvendhessenek! Köszöntésükre álljon itt az anyákhoz, nagymamákhoz szóló számtalan vers közül Nagy Ferenc és Csernay József verse:Nagy Ferenc: Édesanyám

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sir az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.


Csernay József: Nagyanyának

Azt tanultam, hogy a tavasz
Illatáért oly kedves,
Csupa játék minden tette,
Csupa öröm: gyermekes.
A forró nyár hosszú napja
A munkának ideje:
Napkeltétől napnyugtáig
Az életnek embere.
A kedves ősz, bő kezével
Áldásait osztja szét.
Magának ő mit sem tart meg
Ez adja meg örömét.
Te olyan vagy jó nagyanyám,
Mint az ősz, mely mindenét
Oda adja önzetlenül
Reánk ontja szerelmét.
A jó Isten hallgassa meg
Imádságom e napon,
Soká tartson a te élted,
Az én kedves évszakom.
Tartsa távol azt a rideg,
Megdermesztő hűs telet,
Hogy még sokszor csókolhassam
Ilyen napon kezedet.
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
Miként előző héten, úgy Húsvét hatodik vasárnapján is az Utolsó Vacsora termében mondott jézusi búcsúbeszéd egy szakasza hangzik fel vasárnapi evangéliumként Szent János könyvéből. Ez már előre mutat, hiszen Jézus feltámadás utáni mennybemenetele és a Szentlélek elküldése tűnik fel benne ígéretként.

Ezáltal kibontakozik a szentháromságos egy Isten csodálatos üdvterve, öröktől fogant szándéka. Az emberiség megváltása nem az Atyától elküldött Fiú magányos cselekedeteként, de a teljes Szentháromság közös tetteként áll szemeink előtt. Jézus felmutatja azt a kettős küldést, amellyel az Atya megváltásra és üdvösségre irányuló akarata beteljesül az emberek világában. Az első küldés a Fiúé, aki ember lesz, s emberként közöttünk él. Ezt követi a második küldés, amikor a Szentlélek árad ki. E kettő szorosan egybefügg. A Lélek csak akkor érkezik, ha a Fiú beteljesítette küldetését, s már visszatért Atyjához. A Fiú pedig csakis a Szentlélek erőterében, az ő Máriára boruló beárnyékozása révén léphet be a világba. Két küldetés, két üdvrendi tett, de mégis tökéletes és szoros egységben állnak. Mindebben visszatükröződik a Szentháromság csodálatos belső titka, ahol az Atya a forrás és az akarat, a Fiú és a Szentlélek pedig belőle származóként áll szemeink előtt, mindketten másként, mégis sajátos egységben, ahogyan azt a hitvallásban is imádkozzuk: a Szentlélek „az Atyától és a Fiától származik”, másként az Atyától, mint a Fiútól, mégis szoros egységben.

Az ember ebbe a titokba tekintve mintha elnémulna, s keresi a képeket és hasonlatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy felmutassák azt, amit az emberi nyelv kifejezni képtelen. Lyoni Szent Iréneusz püspök ezért is beszél a Fiúról és a Szentlélekről úgy, mint az Atya két kezéről, amellyel a teremtés és a megváltás művében tevékenykedik. A Fiú műve az emberré válás, Isten közénk érkezése, az engedetlenségért engedelmességgel való engesztelés, az új Ádámként való lét, amely magva lesz az új emberiségnek. „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény első szülötte.” (Kol 1,15) Az új teremtés vezérlő Igéje, Logosza ő. Ennek az új teremtésnek éltető lehelete, belső ereje pedig maga a Szentlélek, aki a krisztusi misztériumot szüntelenül jelenvalóvá teszi a világban, aki a kegyelmet szétosztja, aki felépíti az Egyházat, s átlelkesíti a mindenséget. Az Atyától küldöttekként ők ketten hozzák létre a megváltott emberiség életét, azt az e-világban való, mégsem e-világból való létezést, amelyben megszülethet az igazi béke, az emberi élet igaz teljessége és boldogsága. Ebben az új emberiségben a Lélek majd megtanít minket mindenre, s eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekünk. A Lélekben tehát Krisztus műve felragyog és beteljesül.

Ezt a fenséges valóságot így fogalmazza meg az olasz teológus, Francesco Lambiasi püspök:

„Ha visszatérünk a bibliához, látjuk, hogy a Szentlélek a teremtéstől kezdve a végső beteljesedésig mintegy szüntelenül aggódik mindazért, ami testi és történelmi: élteti a kozmoszt, egy népben lakik egészen addig, míg «meg nem nyugszik» egy konkrét emberi testben, Krisztuséban; Pünkösddel kiárad «minden testre» (ApCsel 2,17), és végül a «test megváltásának» (Róm 8,23) ágense lesz. Ő valóban Isten történelemformáló ereje; lehelete alatt minden átalakul: a keresztre feszített összetört teste a feltámadott dicsőséges testévé válik, az emberi szó «lefordítja» az isteni szót, a kenyér Krisztus testévé, az Egyház az Ország elővételezésévé, a világ a haza helyreállított átfénylésévé lesz.”

A húsvéti és a pünkösdi hit így kapcsolódik egymásba, s e kettőt együtt mutatja nekünk Jézus az Utolsó Vacsorán mondott beszédében. Ha ezt megértjük, akkor tudunk majd valódi bizakodással és ráhagyatkozással élni. Megtesszük, amire Jézus int: „Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen.” Az ember erőt merít, az isteni jelenlét tudatában járja élete útját, s ráébred, hogy életét a Mindenható hordozza szüntelenül a tenyerén. Apránként nem csak megérti, de meg is érzi Jézus szavainak igazát: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.”

Május elseje Szent József, a munkások és a munka védőszentjének ünnepe
A katolikus egyházban a május a Szűzanya hónapja, hiszen őt tartjuk minden megújulás és szépség forrásának. Május 1-je egyházi ünnep is egyben: Munkás Szent József, a munkások és a munka védőszentje tiszteletére. Ezen a napon Jézus nevelőapjára, az ácsra emlékezünk, az ünnepet 1955. május 1-én rendelte el XII. Pius pápa.


Az alábbiakban érdekességként vegyük sorra, hogy milyen események történtek még e napon magyar vonatkozásban:
1463. május 1: Mátyás király Budán házasságot kötött Podjebrád Katalin cseh királyi hercegnővel.
1871. május 1: Kiadták az első magyar bélyeget. A kőnyomatos eljárással nyomott darabokat Umrein János tervezte, és Ferenc József arcképe állt rajta.
1881. május 1: Üzembe helyezték a főváros első telefonközpontját.
1896. május 1: Megnyitotta kapuit a Vígszínház.
Jókai Mór: A Barangók című színművével léptek először színpadra.
1951. május 1: Münchenben megkezdte adását a Szabad Európa Rádió.
1957. május 1: Hivatalosan megkezdte működését a Magyar Televízió.
2004. május 1: Magyarország az Európai Unió tagja lett.
Május 3.
SZENT FÜLÖP és SZENT JAKAB APOSTOLOKMint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak szűkösen beszélnek Fülöpről és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettőjüket, Fülöpöt az ötödik, Jakabot, Alfeus fiát a kilencedik helyen.

Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. A meghívás elbeszélésén kívül Szent János még három alkalommal emlékezik meg róla: a kenyérszaporításnál (6,5 sk.), Jeruzsálemben, amikor a pogányok látni akarták Jézust (12,21), és az utolsó vacsora történetében (14,8).

Későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai tehetséggel megáldott lányával együtt a kisázsiai Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az Apostolok Cselekedeteinek elbeszélése szerint Pál Cézáreában vendége volt Fülöp evangelizáló diákonusnak, akinek volt négy prófétáló leánya. Ha ez a hír megbízható, akkor Fülöp apostolt korán összetévesztették a hasonló nevű diákonussal. Az apostol egyébként a posztó és kalapkészítők védőszentje. Ereklyéi Konstantinápolyon át Rómába kerültek. A Tizenkét apostol bazilikájában tisztelik.

Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem említi meg az Újszövetség. Kérdéses, hogy azonosítható-e a ,,kisebb Jakabbal'', akinek anyját Márk Jézus kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb katolikus szentírástudomány nincs meggyőződve arról, hogy azonos az Újszövetségben többször (Mk 6,3; ApCsel 1,14 stb.) említett Jakabbal, az ,,Úr testvérével''.

Ünnepnapjuk a római Tizenkét Apostol-templom fölszenteléséhez kapcsolódik. Ezt a templomot 570-ben, május 1-én szentelték föl, s ekkor ünnepelték a két apostolt, akinek ereklyéi ide kerültek. Mivel 1955-ben május elseje Szent József ünnepnapja lett, a legközelebbi szabad napra, május 11-re helyezték ünnepüket. 1969-ben ugyanilyen meggondolásból május 3-ra kerültek.

Mivel a Biblia mindkét apostolról nagyon keveset mond, Jakabbal kapcsolatban pedig a végsőkig tartózkodó, vessen rájuk némi fényt a szűkszavú evangéliumi tudósítást kiegészítő elbeszélő képzelet.

Fülöp, ez a betszaidai halász jóságos és vidám ember volt. Akinek dolga akadt vele, jól érezte magát a közelében. Semmi sem tudta kizökkenteni nyugalmából. A legvadabb viharban is valami nótát fütyörészett. Szívesen tréfált az asszonyokkal, amikor halat vettek tőle. És amikor gyermekek lesték, hogyan foltozza hálóját, egész tengerészhistóriákat kerekített nekik.

Amikor az Úr követői sorába hívta, Fülöp lelkesen követte őt. Már az első napon azon volt, hogy toborozzon a nagy mesternek. A vonakodó Natánaelt kézen fogva vezette Krisztushoz: ,,Jöjj és lásd!'' Az Úr őhozzá fordult annak a napnak estéjén, amikor a hegyen a népnek beszélt. Valószínűleg Fülöp jóságos tekintetéből kiolvashatta csendes töprengését: hogyan lehetne jóltartani ezt a sokezres hallgatóságot? ,,Fülöp, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek?'' -- kérdi az Úr. Fülöp rögtön válaszolt: ,,Kétszáz dénár árú kenyér sem elég ahhoz, hogy mindenkinek csak egy kevés is jusson!''

Jó Fülöp! Dénárral tudsz számolni, de nem Mestered mindenhatóságával és jóságával. Mélységes csodálkozás ragadta meg szívét, amikor tanúja lett a kenyérszaporításnak. Csendesen így fohászkodhatott magában: ,,Mindig másképpen kell számítanom. Úgy látszik, hogy az Úr esetében nem érvényes az egyszeregy.''

A szeretetreméltó Fülöpnek adják elő a görög ünnepi zarándokok szerény kérésüket: ,,Uram, szeretnénk Jézust látni.'' Fülöp bizonytalan, hiszen a Jézust keresők nem zsidók. Először barátjával, Andrással együtt megfontolja a dolgot. Aztán együtt mennek Jézushoz. És ő örül a legjobban, hogy az Úr nem tagadta meg a kérést.

Nem könnyű az Urat igazán megismerni. Fülöpnek újból meg kellett ezt tapasztalnia, amikor azt kérte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.'' Jézus ezt válaszolta: ,,Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem lát, az Atyát is látta!''

Jakab, aki hajójával ugyanazt a tavat járta, más volt: csendes, befelé forduló ember. Már ifjú korában letette a nazireus-fogadalmat, amely megtiltotta a bor és a hús élvezetét. Alfeus fia csöndesen, hallgatagon járt Krisztus kíséretében. A komoly férfinak gyakran különösnek tetszhetett Mestere. A szigorú vezeklőnek minden bizonnyal el kellett gondolkoznia, amikor az Úr a többiekkel együtt a kánai menyegzős házba vitte, s az ünneplőket jó néhány korsó borral meg is ajándékozta. De engedte magát vezetni, és az Úr a komoly férfi akaratát nagy feladatok felé tudta irányítani.

Mindezt természetesen a liturgiában ünnepelt Jakabról mondtuk. A liturgia ugyanis a hagyomány nyomán Alfeus fiát ,,ifjabb Jakabnak'' nevezte, és tévesen az Úr (unoka)testvérével azonosította. Jakab pedig, a szent a maga mennyei távlataival bizonyosan jóságosan mosolyog azon, hogy mi nem igazodunk el nevének sok viselője között, s az egyik szent cselekedeteit összetévesztjük a másikéval.
Istenünk, aki minden évben megadod nekünk Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepének örömét, kérünk, segíts, hogy Egyszülötted szenvedésében és feltámadásában részesülve eljussunk szent színed látására!

Május 5.
Szent Atanáz püspök ünnepe
295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől. Elkísérte püspökét, Sándort a niceai zsinatra, az Egyház első egyetemes püspökévé választották. Egész életében nehéz feladat volt számára, hogy különbséget tegyen az emberek és az általuk képviselt vélemények között. Alexandriában újra kezdődtek az áskálódások Atanáz ellen, méghozzá olyan mértékben, hogy a püspök jobbnak látta, ha elhagyja a várost, és eltűnik egy felső-egyiptomi kolostorban. A császár Trierbe küldte. Atanáz öt száműzetése közül ez volt az első, püspökségének 46 évéből húszat száműzetésben töltött.

Kortársai csodálták tetteinek szilárdságáért és határozottságáért. Minden eszközt megragadott, hogy a győzelmet megszerezze és közben megkérdőjelezhető eszközöket is alkalmazott. Teológiája nem elmélet volt, hanem a tan szilárdsága, inkább állítás, mint fontolgatás. Hatalmával kímélet nélkül élt, energikus volt az erőszakosságig. 373. május 2-án halt meg Alexandriában.
A római naptárba 1550-ben vették föl ünnepét.

AZ EGRI BAZILIKA FELSZENTELÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA
Felszentelésére 1837. május 6–7-én került sor
Az egri főszékesegyház vagy egri bazilika Eger városának 1831–1836 között, Hild József tervei alapján klasszicista stílusban épült római katolikus székesegyháza, az egri érsekség főtemploma, Magyarország második legnagyobb temploma. Egerben a Pyrker téren áll, dél felől a Törvényház utca, kelet felől az Eszterházy tér határolja. 55 méter magas tornyaival ez a város legmagasabb épülete. Helyén már a középkortól templom állt, amely a török idők alatt mecsetként funkcionált; ezt az 1820-as években lebontották. 1827-ben nevezték ki egri érseknek Pyrker János Lászlót. Pyrker szándéka az volt, hogy méltó érseki székesegyházat építtessen Egernek. A városba érkezése óta foglalkoztatta az építés gondolata, mert mint fogalmazott: „az egri érseki templom alig különbözött egy falusi templomtól”. 1831. február 2-án Hild József tervei alapján elkezdődött az egri bazilika építése. A munkákra Itáliából elhívta Marco Casagrandét, aki – többek között – a szobrokat készítette a bazilika felvezető lépcsősora mellé. Öt év alatt készült el az épület, felszentelésére 1837. május 6–7-én került sor ünnepélyesen. A belső alakítások, az oltárok kialakítása, a freskók festése azonban még további 120 éven át tartottak. A bazilika az 1950-es évekre készült el teljesen. Bejáratát oszlopcsarnok hangsúlyozza, melynek 17 méteres korinthoszi oszlopain timpanon nyugszik. E fölé emelkedik a magasított oromzat, amelyen 3 allegorikus szobor áll. Nyugati végén két 55 méteres torony magasodik, melyekben négy harang lakik. Közülük a legnagyobb a balban lakik, 6015 kg-ot nyom, és ezzel a harmadik legnagyobb harang az országban. A bazilika külső hossza 93 méter, szélessége 53 méter. A templom külső falán több dombormű található, odabent további huszonnégy. A főbejárat előtti lépcső mellett négy szobor sorakozik: Szent István, Szent László, Péter apostol és Pál apostol. A templom mennyezetfreskói 1950-ben készültek el. A jelenlegi szentélyt és márvány szószéket 1910-ben fejezték be. Az oltárkép Olajban főtt Szent Jánost ábrázolja.

Május 10. -Madarak és Fák Napja
„A természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az akár a legparányibb légy dongása, vagy a Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni - sem letaposni való, s ez nagyon is érdekünk.” Herman Ottó

1902. március 19-én az európai államok egy, a mezőgazdaságilag hasznos madarak (akkoriban még ilyen kategóriákban gondolkodtak) védelmét szolgáló egyezményt írtak alá. Ez az egyezmény volt hazánkban a Madarak és Fák Napja bevezetésének közvetlen előzménye. Még ugyanebben az évben Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg első ízben a Madarak és Fák Napját. Az ünnep hivatalos bevezetésére azonban csak néhány évvel később, 1906-ban került sor Herman Ottó hathatós közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő a Madarak és Fák napjának megünneplését minden iskola számára. E napokon a gyermekek fákat ültettek és ápoltak, madárodúkat helyeztek ki és takarítottak, akadályversenyeken, vetélkedőkön, kirándulásokon vettek részt, újságcikkek, könyvek és plakátok emlékeztek és emlékeztettek a természet védelmére.

A Madarak és Fák Napja aztán kedvelt és türelmetlenül várt, évi rendszerességgel megrendezett ünnepe lett elsősorban a tanuló ifjúságnak a XX. század első felében. Idősebb honfitársaink mind a mai napig szép emlékeket őriznek ezekről a napokról. A II. világháború után aztán feledésbe ment, mígnem 1994-ben ismét feléledt a mozgalom, 1996-ban pedig kormányrendeletet adtak ki, amely a korábban május elején változó időpontban megtartott jeles nap megünneplését május 10-ben rögzíti.

Ma már több, mint két tucat „zöld” nap, világnap és akciónap hívja fel a figyelmet egy-egy speciális környezeti problémára. Jelentős részüket alig tíz éve ünnepeljük, hisz több közülük csak az 1990-es évek elején került először megrendezésre. (Pl. március 22: A Víz Világnapja 1993-tól, november 27: „Ne vásárolj semmit!” Nap 1992-től, stb.) Még a patinásabbak is csak az 1970-es évek elejére tehetik születésük dátumát. Például június 5-én a „Környezetvédelmi Világnapot” 1972-ben, a talán legismertebb „Föld Napját” április 22-én 1970-ben ünnepelték először. A Madarak és Fák Napja mintegy 70-90 évvel korábbra datálható, mint a többi zöld ünnep. Mindezt fogalmazhatnánk akár úgy is, hogy közel egy évszázaddal megelőztük a kort. Feltűnő továbbá, hogy a több tucatnyi zöld ünnep majd’ mindegyike nyugat-európai, tengerentúli és/vagy angolszász kezdeményezésre született. Részben igaz ez a Madarak és Fák Napjára is, hisz az Egyesült Államokban 1894-től bevezetett Madarak napja (Birds Day) és fák napja (Arbor Day) adta az ötletet Herman Ottónak, aki az Országos Állatvédő Egyesület 1900. februári közgyűlésén vetette fel egy - az amerikaihoz hasonló - intézkedés bevezetését.

A XIX. század nagy mocsárlecsapolásai, folyószabályozásai katasztrofális hatással voltak az élővilágra, aminek következtében a madarak életfeltételei romlani kezdtek, pusztultak az erdők, mezők. Az emberi beavatkozás nyomán sorra éljük fel a pótolhatatlan erőforrásokat. Százmillió évek során felhalmozott kincseket herdálunk el évtizedek alatt.

Hát jusson eszünkbe legalább most, a Madarak és Fák Napján, - ezen a legpatinásabb zöld ünnepen, amely itt Magyarországon született egy évszázada - hogy a vadon élő növény és állatfajok kipusztulásának ütemét már nem években, nem is hónapokban, vagy hetekben, nem napokban, hanem órákban és percekben mérik…


Május 10.
Először mutatták be az Egressy Béni által
megzenésített Szózatot Vörösmarty Mihály művét
a Nemzeti Színházban.


Egressy Béni (eredetileg Galambos Benjámin), (Sajókazinc, 1814. április 21. - Pest. 1851. július 17.) zeneszerző, író, színész.

A reformkor legfontosabb és legmaradandóbb hatású zenei eseményeinek többnyire a pesti Nemzeti Színház volt a színhelye. Százötvenöt esztendeje, 1843. május 10-én ott mutatták be Egressy Béni pályadíjas zeneművét is, a Szózatot, mely Vörösmarty szavait a zene szárnyára emelve máig ható népszerűséghez segítette a költeményt.

E nemzeti imádsággá vált mű egy huszonkilenc esztendős fiatalember alkotása. Életútja rövid volt: harminchét évig tartott mindössze. Ám annál hosszabbnak bizonyult műveinek útja: máig tart, s alkalmasint még jóval tovább. Fő művét, a Szózat muzsikáját azok is ismerik, akik a zeneszerző nevét soha nem hallották.

A szerzőt eredetileg Egresi Galambos Benjaminnak hívták: 1814. április 21-én született a Borsod megyei Sajókazincon. Apja református lelkipásztor volt; az ő kedvéért vette fel Béni, amint a színi pályára lépett, az Egressy nevet. Így tett Gábor bátyja is, a híres színész, Petőfi barátja.

Iskolái végeztével tanítóskodni kezdett, majd követte Gábort a teátrum világába. Kolozsvárott, a magyar opera első fellegvárában kezdte a színi pályát, aztán - a harmincas évek vége felé - Pest-Budára került. Operaénekes akart lenni. Hogy képeztesse hangját, Milánóba ment - más eszköz híján gyalogszerrel. Igaz, nem lett operaénekes, de a színpadhoz élete végéig hű maradt.

Mintegy hatvan színművet és operaszöveget fordított németből, franciából és olaszból. És egyre több magyar dalt írt. Ezekben úttörőnek, korszakalkotónak bizonyult, hiszen előtte alig volt hagyománya a magyar műdalnak.

Ilyen műveiben mintegy átmenetet teremtett a hangszeres verbunkos és csárdásmuzsika meg a magyar operai dallamosság között. Bujdosódala, például, lassú-friss szerkezetével még az instrumentális tánczenére, témájával már Erkel világára, bevezetőjével a Szózatra emlékeztet. A népszerű magyar hangszeres muzsika, a verbunkos és a csárdás dallamvilágát a dalszerző Egressy a kor legnagyobb hazai költőinek szavaival ötvözte.

Erkel Ferenc, aki Egressynek számos dalát átírta zenekarra, még idős korában is nagy véleménnyel volt a zeneileg csak kevéssé iskolázott Egressy gazdag dallamkitaláló tehetségéről. Egy ízben, amikor gyöngyöző, cifrázó, ékes zongoramuzsikát hallott, így szólt a társaságában lévő fiatal íróhoz, Gárdonyi Gézához: Egressy is így zongorázott. Trilla és trilla. Az ember bámulja, honnan szedte azt a sok melódiát.

1846-ban Pestre látogatott világhírű és világjáró művészünk, Liszt Ferenc, akit Vörösmarty csodálatos ódával állított a magyar kultúra panteonjába. Amikor Liszt hajója kikötött, köszöntötte őt Egressy Béni zenekara. A Fogadj Isten című üdvözlő muzsika nyomán megkomponálta X. magyar rapszódiáját, melyet Egressy Béninek dedikált. Mondhatni: aranyvázába tette a neki nyújtott mezei virágot.

Erkel Ferenchez, a magyar nemzeti opera megteremtőjéhez a művészi barátság szoros szálai fűzték a Nemzeti Színház ezermesterét. Erkel három nagy színpadi műve Egressy szövegére íródott. Méghozzá a legjelentősebb, legsikeresebb három Erkel-opera: a Bátori Mária, a Hunyadi László és a Bánk bán.

Hogy Erkel későbbi operáinak fogadtatása meg sem közelítette az imént említettekét, annak egyik oka, kétségkívül, Egressy korai halála.

Egressy ismerte a színpadi hatás titkát, a jelenet- és felvonásépítés művészetét, és változatos zenei formák megteremtésére adott alkalmat a zeneszerzőnek. Azt is tudta, hogy az operában a szöveg csak váz: a lényeg a muzsika. Mégis, a librettónak kell a zenei szerkezet teljes súlyát tartania.

Egressy és Erkel együttműködött másfajta művek színpadra vitelében is. A legszebb Egressy-dalok ugyanis népszínművek dalbetéteiként születtek; ezeknek egy részét Erkel írta át zenekarra. E dalos-táncos népszínművek igen nagy szerepet játszottak a reformkori, színmagyarnak aligha nevezhető Pest magyarításában is.

A Szökött katona című népszínműben, 1843-ban került színpadra Egressy népies hangú Petőfi-dala: Ne menj lányom a tarlóra. Erre a dalra azért is érdemes felfigyelnünk, mert első melódiasora, lényegében változatlanul, bekerült Egressy szintúgy 1843-ban komponált Szózat-zenéjébe. A dal záró sora - ,,Ki süt nékem lágy kenyeret?" - azonos a nemzeti imádság befejező sorával: ,,Itt élned, halnod kell." Ez az egyezés aligha a véletlen műve, hiszen a régi népnyelvben kenyér és élet: egymás szinonimái.

A Szózat keletkezéstörténete különös és egyszerű; a ma embere aligha képzeli ilyennek egy nemzeti imádság születését. Bartay András zeneszerző, a Nemzeti Színház igazgatója 1843-ban pályázatot hirdetett a Vörösmarty-versre komponálandó legszebb népmelódia írására. A bírálóbizottságban helyet foglalt maga Vörösmarty is, mellette az akkori Pest-Buda legkiválóbb két muzsikusa: Erkel Ferenc és Mosonyi Mihály. Egybehangzó ítéletük szerint a pályadíjat, 20 aranyat, Egressy Béni műve nyerte el.

A szabadságharc leverése után Ónodon talált menedéket, alighanem ott fejezte be az Erkelnek szánt Bánk bán-opera szövegkönyvét, Katona drámája nyomán. Az opera bemutatóját nem érte már meg. 1851-ben július 17-én meghalt, aligha sejtve, hogy legszebb dallamaira igazi maradandóság vár.

Forrás: zene.hu

URUNK MENNYBEMENETELE
"Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek...
Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett." (ApCsel 1,8-9)


Negyven nappal Húsvét után Áldozócsütörtökön Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Az apostolok és az Újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, majd felemelkedett a mennybe.

Életünk is egyfajta mennybemenetel, és csak azt vihetjük magunkkal oda, ami átmegy az örökkévalóság, a szeretet vizsgáján. A mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az ítélő Krisztust, de oda igyekszünk, ahol ő Isten jobbján ül. Feladatot bízott ránk, hogy hirdessük a szeretet győzelmét.

Krisztus mennybemenetele még egy dologra ráirányítja figyelmünket. Mivel alászállt a poklokra és fölment a mennybe, ezzel megmutatta nekünk is az utat. Egész életutunk lényegét. Mi sem emelkedhetünk fel az égbe, ha nem vagyunk hajlandóak, készek arra, hogy Krisztussal leereszkedjünk földhözragadtságunk mélyébe. Ez az alázat, a szeretet útja. Először alá kell merülnünk emberségünk poklába, hogy feljuthassunk Istenhez. Ez az önismeret hosszú és fárasztó útja. De Istent csak az önismereten keresztül ismerhetjük meg valamennyire. Istent találjuk meg gyengeségeink, kudarcaink mögött is, sőt elsősorban azokkal kell szembenéznünk. Ha hagyjuk, hogy ő világítsa meg sötétségeinket, ha saját valóságunkat odatartjuk Isten elé, és szívünket minden fenntartás nélkül odaadjuk neki, akkor ő átalakítja azt szeretetével, felemel, és Lelkével betölti életünket.
Jézus a mennybemenetel pillanatában eltűnt a tanítványok szeme elől. De azóta is minden nap velünk van. Mint ahogy mondta, kis idő és viszont láttok engem. Íme, a templom, mint szent hely, zárt ajtók mögött jelen valóvá válik az Oltáriszentségben. Megjelenik, itt van köztünk. Noha szemmel nem látom őt, csak a hit szemével. Mint ahogy Mária Magdolna is mondta: Láttam az Urat! Szól hozzánk az evangéliumban a pap ajkáról. Békesség veletek! Hirdeti az evangéliumot. El van rejtezve szemünk elől. De ma is halljuk őt, táplál minket saját Testével és Vérével. Ez előtt a nagy titok előtt az ember térdre hull, csodálja Őt, az Isten végtelen nagy szeretetét. S mi is csak annyit mondunk, mint Tamás apostol, Istenem és mindenem!

A modern ember látni akarja az Urat. Keresi, kutatja, a technika egyre magasabb hegyeire ér föl. De az Úr egyszerű jelek mögé, a kenyér és a bor, mint mindennapi eledel mögé rejtezett. Hogy csak annak táruljon föl az Ő gazdagsága, akik hittel közelítenek. Ebből fakad egész keresztényi küldetésünk. Ne gondoljuk, hogy elmegyünk a Szentmisére, végighallgatjuk és eleget tettünk lelkiismereti kötelezettségünknek. Minden keresztény embernek missziós küldetése van. A szó maga is küldetést jelent. Küldetve vagyunk. Vagyis feladatunk, továbbadjuk az örömhírt, segítsük az embereket, akik reménytelenül csapódnak az élet forgatagában, ők is meglássák, felismerjék az életükben melléjük szegődött Urat. Az, hogy a mustármag szárba szökken-e, és mekkora termést hoz, rajtunk is múlik.

Jézus fölment a mennybe, ül az Atyának jobbján. De nem hagyott magunkra minket, Ő most is itt van velünk, csak legyen értő fülünk, és látó szemünk, tiszta a lelkünk, felismerni őt.URUNK MENNYBEMENETELE
A mai vasárnap ünneplésének középpontjában egyetlen esemény áll, amit az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei is részletesen leírnak. Urunk Jézus Krisztus utolsó alkalommal jelenik meg tanítványainak feltámadása után, kivezeti őket az Olajfák-hegyére. Ott megadja nekik a missziós feladatot, majd szemük láttára felemelkedik az égbe és eltűnik szemük elől. Az üdvösség történetének e fontos eseményét már az apostolok is hirdették, az egyház mindig vallotta,
beletartozott a hitvallás anyagába, és soha semmi kétség nem fért ennek igazságához. Ennek ellenére liturgikus ünneplése csak később kezdődött el. Keletről Nüsszai Szent Gergelytől (+394), 388-ból származik az első híradás, majd Aranyszájú Szent János (407) is tanúskodik az ünnep létéről. A nyugati egyház emlékei nem sokkal későbbről valók. Philastrius (397) Brescia püspöke könyvében említette az ünnepet. Ugyancsak Chromatius (+407/408) Aquilea püspöke tanúskodik az ünnep létéről. Szent Ágoston (+430) már az egész világon elterjedt ünnepről írt. Nagy Szent Leó pápa (440-461) pedig már az ünnephez kapcsolódó homíliában fejti ki az ünnep jelentőségét. Így a húsvét utáni negyvenedik napon ünnepelte az egyház Urunk mennybemenetelét. Az ősi liturgikus könyvek, a szakramentáriumok tartalmaznak az ünnepre használatos miseszövegeket. A prefációk története is érdekes. A két prefációból egyet alakítottak ki a századok folyamán. Ez szerepelt az V. Pius-féle Missale Romanumban, ma pedig ismét két prefáció közül lehet választani az ünnepen. Az olvasmányok közül az ApCsel 1,1-11 és a Lk 24,36-53 teljes, vagy rövidebb formában szerepel a bizánci és a nyugati egyházban egyaránt. Ókori római szokás volt ezen a napon az nép legegyszerűbb táplálékának, a bab első termésének a megáldása. Később körmenetet tartottak, megemlékezve Urunk mennyei bevonulásáról, a középkorban pedig a feltámadt Krisztus szobrát kárpitok mögé húzták fel a templom tetejéig, jelezve Urunk elmenetelét. Ekkor vitték el a húsvéti gyertyát is az oltár mellől.

Ma az ünneplés időpontjának két lehetőségét adja az egyház. Az egyes püspöki karokra bízta annak eldöntését, hogy az évszázadokon át szokásos napon, a húsvét utáni negyvenedik napon, vagyis csütörtökön ünnepelnek, vagy a következő vasárnap. Hazánkban évtizedekkel ezelőtt ez utóbbit választotta a püspöki kar. Így a mai vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelét.
A mise kezdőéneke az Apostolok cselekedeteiből való. A két fehér ruhába öltözött férfi szavaival kezdődik a mise: „Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogy Jézus a szemetek láttára a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja”. Az olvasmány is e könyv első 11 verse. Lukács, a könyv szerzője röviden az előzményeket foglalja össze, bizonyítva azt is, hogy Jézus él, tanította őket az Isten országáról. Ezért természetesnek is érezzük, hogy az apostolok kérdése is az ország helyreállítására irányul. Jézus azonban a Szentlélek eljöveteléről szól először, aki eltölti őket. Részletesebben kifejti nekik, hogy róla fognak tanúságot tenni egészen a föld végső határáig. Ezután Jézus végleg eltávozik közülük, és szemük láttára felemelkedik az égbe. A hívő nép az egyik koronázási zsoltárral válaszol az olvasmány tanítására.

A miséző pap két szentlecke közül választhat. Szent Pál efezusiakhoz írt leveléből való részlet fő mondanivalói: kérés, hogy Isten gyújtson világosságot a lelkekben; aki megmutatta erejét Jézus Krisztusban, amikor feltámasztotta és a mennyben jobbjára ültette. Õ az egyház feje, s ebből következik, hogy mi pedig tagjai vagyunk. – A másik lehetőség a Zsidókhoz írt levélből való részlet. Összehasonlítja, hogy az ószövetségi főpapnak minden évben be kellett mutatnia az áldozatot, és ez mindig elégtelen volt. Jézus egyetlen áldozattal hozta meg a megváltást. A saját vérével váltott meg. Ezért már van reményünk, és ki kell tartanunk rendíthetetlenül reménységünk megvallásában.

Az evangéliumban Jézus búcsújáról hallunk. Egy utalás az ő messiási küldetéséről, majd az apostolok megbízása: minden népnek a megtérést és a bocsánatot kell hirdetni. Õk tanúk lesznek, de még várni kell a Lélekre, aki erővel fogja eltölteni őket. Amikor Jézus eltávozik tőlük, nem reménytelenül, hanem örvendezve térnek vissza Jeruzsálembe. Ismerik feladatukat, és ezért ott vannak a templomban. Dicsérik és magasztalják az Istent. Az evangélium mondanivalóját emeli ki még jobban az evangélium előtti Alleluja-vers is, amelyben a közénk bevonuló Krisztus megadja a feladatot, de elhangzik az ígérete is: „Én veletek vagyok a világ végéig”!
A mise könyörgése Urunk mennybemenetelét nevezi örömünk okának. De imádságában megjelenik annak a gondolata, hogy az előttünk járt Úr lehetővé teszi, hogy ahová a Fő eljutott, oda elérkezzen az egész test is. Ez az ember igazi felemelkedése, mert nincs kizárva a dicsőségből. Hálaáldozatot mutatunk be ezen az örömünnepen, mert a szentségi ajándékok hozzásegítenek, hogy törekedjünk a mennyei haza felé földi életünk során.

A mai ünnepre két prefációt találunk. Az első a dicsőséges királyról szól, aki legyőzte ma a bűnt és halált. Fölment a mennybe, de nem azért, hogy magunkra hagyjon minket, hanem mint titokzatos testének tagjai, mi is követhessük őt. A második más oldalról közelíti meg az ember felemelkedését. A nagy ajándék, hogy isteni életét megosztja velünk, s így eljuthatunk abba a mennyei dicsőségbe, ahol a menny lakóival együtt zenghetjük dicsősége himnuszát.

Szent Ágoston így méltatja a mai nap jelentőségét: „Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által. Így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől”.

"Szívünkben Jézussal"Május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
NEPOMUKI SZENT JÁNOS 1350 körül született a cseh erdős hegység pilseni járásának Pomuk nevű piciny falujában, szegény családból. Csecsemőkorában súlyos betegsége miatt szülei megfogadták, hogy felgyógyulása esetén papnak fogják nevelni. Felgyógyult, és Prágába került. Jogot tanult, majd pap lett, azonban életéről csak a vértanú-legendájából ismerünk pontos adatokat. Prágában népszerű hitszónok volt, érseki titkár, azután kanonok, majd általános érseki helytartó lett.

Később egy sikeres böjti beszédsorozat eredménye képen IV. Vencel király udvarába került, itt a szerepe a szegényekről való gondoskodás volt, a szegények “alamizsnás ember”-nek nevezték. Mindenki hozzá fordult ügyes bajos dolgával, és ő örömmel foglalkozott a sok kéréssel. Johanna királyné is támogatta fáradozásait. Jánost választotta lelki atyjának is, gyakori gyónója volt. János az Egyház érdekeit védelmezve szembe került a királlyal, ezért több főpappal együtt a király elfogatta és megkínoztatta.

Vencel király hirtelenharagú, kíváncsi és féltékeny ember volt. Faggatni kezdte Jánost, hogy miről beszélgetnek a gyónáskor. János a gyónási titokra hivatkozva azonnal visszautasította a kíváncsi kérést. Nem használt sem ígérgetés, sem fenyegetés. Kínvallatásra ítélte dühében a király, de a gyónásból egy szót sem tudtak kiszedni a papból. Ekkor a szentet összekötözve éjjel a Prágán átfolyó Moldvába dobták 1393. március 20-án a Károly-hídról. Nem süllyedt holtteste a víz alá, hanem április 17-én a víz színén úszott, és úgy fénylett az éjszakában, mintha több száz gyertya világította volna meg.

A prágaiak kihozták a vízből a holttestet, és elégtételt követeltek az “alamizsnás atya” haláláért a királytól. A király a Szent Vitus székesegyházban temettette el a vértanút, mégpedig a legnagyobb ünnepélyességgel.

Tisztelete a középkorban gyorsan terjedt el Közép- és Kelet-Európában. A prágai Károly-hídon 1638-ban állították fel szobrát, ennek mintájára mindenfelé emeltek hasonló szobrot tiszteletére. Legtöbb ábrázolásánál feje körül öt csillagból álló koszorú látható, ez a latin TACUI (= hallgattam) szó 5 betűjét jelképezi

1719-ben sírját felbontották és nyelvét épségben találták. 1729-ben avatták szentté. 1929-től Csehország fő védőszentje.

Példája: Legyél megbízható!
URUNK MENNYBEMENETELE
Ma Krisztus mennybemenetelének ünnepe van. Az Apostolok Cselekedetei ezt a hittitkot a feltámadás utáni 40. napra datálja (Vö. ApCsel 1,3-11), s ez az oka, hogy Vatikánban és néhány országban már csütörtökön megtartják az ünnepet.

A mennybemenetel után az első tanítványok együtt maradnak az utolsó vacsora termében Jézus anyja körül és lázasan várakoznak a Szentlélek ajándékára, amelyet Jézus megígért (Vö. ApCsel 1,14).

A tanítványoknak mondott búcsúbeszédében Jézus nagy hangsúlyt fejezett az „Atyához való visszatérésre”, ami küldetésének megkoronázását jelenti. Jézus valójában azért jött világunkba, hogy az embert visszavigye Istenhez, de nem csak az eszmék szintjén – mint egy filozófus vagy bölcs teszi – hanem valóságban, ahogy a pásztor visszaviszi bárányát az akolba.

Ez az „exodus”, a mennyei hazába való átvonulás, amelyben elsőként Jézusnak volt része, értünk történt. Ő értünk jött le a mennyből a földre és értünk szállt fel a mennybe. Ő mindenben hasonló lett hozzánk, majd átélve az Istentől való távolság mélységét meghalt a kereszten. Az Atyának kedve telt Benne, ezért felmagasztalta Őt (Fil 2,9), s visszatért Hozzá teljes dicsőségben, de már emberségünkkel.

Isten az emberben – ember az Istenben! Ez immár nem teológiai elmélet, hanem valóság! Ezért a keresztény remény Krisztusban van, nem egy illúzióban, ahogy a Zsidókhoz írott levél mondja: „Lelkünk biztos és szilárd horgonya” (Zsid 6,19).

És mire van nagyobb szüksége minden kor emberének, mint hogy szilárd reménye legyen? És ismét látjuk Mária jelenlétének jelentőségét. Tekintsünk rá úgy, ahogy az első tanítványok tették, s azonnal Jézushoz jutunk. Az Anya a Fiára mutat, aki már nem testben van köztünk, hanem az Atya házában vár reánk.

Jézus nem arra hív, hogy az eget bámuljuk, hanem, hogy közösen imádkozzunk, s hívjuk a Szentlélek ajándékát. Azoknak, akik „felülről”, Isten Lelke által új életre születtek, bemenetelük van a mennyei királyságba (Vö. Jn 3,3-5). És ezek között a „felülről újjászületettek között” az első éppen Szűz Mária. Ezért fordulunk Hozzá teljes húsvéti örömmel. (XVI. Benedek pápa)

HÚSVÉTI IDŐ


A húsvéti idő az egyházi év húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napja. A húsvéti misztérium kiteljesedése, egyetlen nagy ünnep. Találkozás a föltámadottal és a Szentlélek kiáradásának megtapasztalása. Első nyolc napját húsvét nyolcadának is nevezik, ennek legelső napja a húsvéthétfő.

A nyolcas szám a Szentírást ismerő-szerető embernek a nyolc boldogságot juttatja eszébe, és egyben el is gondolkodtatja, vajon miért éppen nyolcról van szó. Az első tizenkét számnak a Bibliában jelentős szimbolikája van. A nyolcas az e világon túlmutató életet, a megújult teremtést jelképezi. A Biblia szava szerint Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetedik napon, azaz "szombaton" megpihent. A hetes szám ezzel összefüggésben az e világi teljesség szimbóluma lett. Így a nyolcadik nap már egy új kezdetet jelent.

Főként húsvétkor szembesülünk e jelképes számmal, hiszen ekkor ünnepeljük a feltámadás e világon túlmutató eseményét, amely egy megújult, más létben való életet jelent számunkra. Az ünnep kettős nyolcadot foglal magában: az első virágvasárnaptól, Jézus diadalmas bevonulásától a valódi diadalig, a húsvétvasárnapi feltámadásig tart. A másik nyolcad a feltámadás ünnepétől fehérvasárnapig ívelő időszak. E nyolc napon keresztül a zsolozsma a legünnepélyesebb formát használja, ezzel is a teljességet akarja ünnepelni.

A Krisztus utáni első századokból származó festményeken már a katakombákban is láthatjuk Noé alakját, aki az új világ teljességét szimbolizálja: a régi világot elpusztította a vízözön, de a bárkában - amely az egyház jelképe - az egész természet egy megújult világba halad át: minden állatból egy pár, és emellett nyolc ember: Noé és felesége, három fiuk és azok feleségei. Ők jelentik a megújult emberiség alapját. A kereszténység a húsvét misztériumának előképét látja a teremtéstörténet e részében.

A húsvét nyolcadát lezáró vasárnap neve (Dominica in albis) fehérvasárnap. E vasárnap másik elnevezése: Tamásvasárnap. Ekkor ünnepeljük, ami a Szentírás szerint "húsvét után nyolc nappal" történt az apostolokkal, köztük Tamással.


Caravaggio: A hitetlen Tamás című festménye (1601-1602)


Tamás hitetlensége többet használt hitünknek, mint a többi tanítvány hite! Ahogy tapintja Krisztusát s meggyőződik a hitben, szétfoszlik mind a kétség, szilárdul tőle a mi hitünk. Tehát a kétkedő tanítvány, ki érinté a Szent Sebeket, lesz erősítő tanúság a Föltámadás mellett! (Nagy Szent Gergely)

A hit dolgában semmiképp se várhatjuk változásnak, vagy [eltérő] fejlődésnek vagy bármi módosításnak lehetőségét. A Hitvallás, a Krédó örökre ugyanaz marad!
(VI. Pál pápa)

Nem gyakorolva hitünk sorvad s meghal hamarosan! Az igazságnak nemcsak az az árulója, ki megtagadja, hanem ki nyíltan meg nem vallja! (Szent Ambrus)

Sértetlen igaz hit hatalmas oltalom, senki hozzá nem tehet, el senki belőle nem vehet: mert ha nem egy és ugyanaz, megszűnt már hitnek lenni az. (Nagy Szent Leó)


A " HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP nem csupán egy elmúlt valóság emléke, hanem ma is a valóság. Szeretetével Krisztus ma is legyőzi a bűnt és a halált. Nem a különféle formában jelentkező gonoszé a végső szó. A végső győzelem Krisztusé és a szereteté!"

XVI.Benedek Pápa
ELSŐÁLDOZÁS
Fehér Szent Ostyában, Jézus, téged látlak,
Hiszek, s bízom Benned, szeretlek, imádlak.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.

Ámen.Május 12-én, Krisztus Mennybemenetelének Ünnepén vették magukhoz elsőáldozóink az Eucharisztiát egyházközségeinkben.Május 26.
Néri Szent Fülöp áldozópap ünnepe
Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én. Szülei előkelőek voltak. Jól tanult, jámborsága nagyon komoly volt. Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag örökségének, keményen tanult, közben böjtölt és tanított. Filippo Neri vidám ember volt, szülei és társai "jó Pippó"-nak nevezték. A domonkos atyáknál tanult, náluk szerette meg az evangéliumi szegénységet.

A család kereskedőnek szerette volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba (Nápoly mellé) került, ő azonban nem vonzódott a várható gazdagsághoz. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönteni, mi az igazi hivatása. Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek állt be, miközben őmaga szorgalmasan tanult. Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, csavargókat. Merész elhatározással 25 éves korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett Rómában téríteni. Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben pappá szenteltette magát. Papokból és világiakból közösséget gyűjtött maga köré, ez volt első oratóriumuk a Római San Girolamo della Caritá templom mellett. A fiatalok itt hittant, zenét, éneket és imádságot tanultak. Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mivel mise közben rendszeresen többórás elragadtatásba esett, engedélyt kapott, hogy magán kápolnában misézzen. Lelki gyermekeit a templom melletti papi házba gyűjtötte össze imára, lelki olvasásra, énekre, zenére. Mindig jókedvű, vidám ember volt, ifjaival rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a világot, de közben senkit meg nem vetni, csak önmagunkat és a megvettetést. Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirdetéssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek őszintén megmondta véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt. Halálát előre megjövendölte. 1595. május 25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála után már két hónappal megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. május 14-én szentté avatták.

Példája:Vidáman, játékosan, szentül haladj Isten Országa felé!


PÜNKÖSD - BÉRMÁLKOZÁS (2012 évi bejegyzés )
A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz hasonlóan a Szentlélek különleges kiáradása.

Ez a kiáradás a lélekbe a keresztségi kegyelem növekedését eredményezi. Mélyebbre gyökereztet az istengyermekségben, szorosabban egyesít Krisztussal és az Ő Egyházával. Feléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait, különleges erőt ad a keresztény hit melletti tanúságtételre. A Bérmálás szó a szláv bermovaty’ (megerősít) szóból származik.

A szentség kiszolgáltatója a püspök. Így mutatkozik meg a megbérmált és az Egyház kapcsolatának apostoli természete.

A Bérmálás szertartása a szent krizmával balzsamos olajjal való megkenés , melyet kézrátétel közben végez a bérmáló, közben elmondja a szentségi szavakat. A megkenés a megkeresztelt homlokán történik-e szavakkal:
„N..., vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”

A Szentlélek hét ajándéka:
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem.

A Szentlélek gyümölcsei:
szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.

Kívánjuk fiataljainknak, hogy hitükben tovább erősödve tegyenek tanúságot keresztény neveltetésükről.
Pünkösdkor az egyház születésnapját és a szentlélek eljövetelének napját ünnepeljük. A harmadik legnagyobb egyházi ünnepünk húsvét után ötven nappal (ötven=pentekosztész=pünkösd).

" Amikor beteltek Pünkösdnek, vagyis az Ószövetségben már előre jelzett ötvenes számnak napjai,az apostolok mind együtt voltak ugyanazon helyen. Zaj támadt hirtelen az égből, mint heves szélvész és beteltek Szentlélekkel."

Krisztus tehát teljesítette ígéretét; " Kérni fogom az Atyát, és Vigasztalót küld nektek....".
A Szentlélek elküldése teljesíti ki a Húsvét ünnepét, mert Húsvét hatásai csak Pünkösd után a Szentlélek által kezdhettek érvényesülni.

A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Atyát és a Fiút összekötő megszemélyesült szeretet. Az isteni végrehajtó, megvalósító erő különleges hordozója. Ezért méltán játszik kiemelkedő szerepet a Krisztus által megszerzett megváltás érvényesítésében, az emberekhez való közvetítésben, vagyis a megszentelés művében.

Az Egyház évről évre szent várakozásban tölti a pünkösd előtti napokat, mint az apostolok egykor Jeruzsálemben. A piros színű miseruhában mondott ünnepi mise énekei, olvasmányai, könyörgései az ünnepélyes szertartások segítenek abban, hogy teljesebben átéljük a Szentlélek eljövetelét és buzgóbban hangozzék a várakozás himnuszaJöjj Szentlélek Úristen,
áraszd reánk kegyesen mennyből fényességedet, mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
latinul: Sancta Trinitas
Az egyházi év ünnepein átéljük megváltásunk eseményeit. Ádventben kértük: az Atyaistent küldje el Fiát, Megváltónkat. Jézus életének eseményeit idézte fel karácsony, húsvét, mennybemenetel ünnepe. Pünkösdkor a Szentlélek érkezésére emlékeztünk. A következő vasárnapon a Szentháromság ünnepén, együtt áldjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent.

Három személyű az egy Isten! Ez hitünk titka. A kinyilatkoztatás segítségével tudjuk. Isten megvilágosító kegyelme által valljuk. A hit titkait a sugalmazott szentírás közvetíti nekünk.

A szentmise-áldozat által Urunknak ismerjük a teremtő, megváltó, és megszentelő egy Istent. Áldozati ajándékunkkal: Jézus testével és vérével kifejezzük, hogy Isten tulajdona vagyunk. Az Úr angyala viszi áldozatunkat a fölséges Szentháromság elé.

A Szentháromság nevében kereszteltek meg bennünket. Naponta megvalljuk a Szentháromságot a keresztvetéssel. Áldozáskor Jézus által a Szentháromság költözött lelkünkbe. Segít, hogy mi is úgy szeressük egymást, ahogyan a Szentháromság él szeretetben összeforrva.

Május hónap Szűz Mária hónapja.
Máriát dicsérni, Hívek jöjjetek,
Mert Ő fogja kérni, Fiát értetek.
Üdvözlégy Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív.

Ha értünk Mária, Fiát kérleli,
Kérését szent Fia, meg nem vetheti.
Üdvözlégy Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív.
(Hozsanna 292.)Június 1. – Szent Jusztinusz vértanú

Június első napján Szent Jusztinusz vértanúra emlékezünk, akinek ereklyéjét a galgagutai Isteni Irgalmasság templom oltára rejti.

A szentek életéről szóló különféle írásokból Jusztinuszról az alábbiakat tudhatjuk meg:

Jusztinusz a II. század elején, 100 körül született a szamariai Szichemben, a mai Nablusban. Fiatalemberként a filozófusoknál kereste az igazságot: egymás után kopogtatott kora tudósainak ajtaján, de egyiküknél sem találta meg, amit keresett. Egy napon aztán a tenger partján sétált, és beszélgetésbe kezdett egy tiszteletreméltó idős emberrel, aki rányitotta szemét az isteni bölcsességre. Jusztinusz készségesen fogadta az oktatást, mely rámutatott Izrael népének prófétáira, akik üzeneteikkel egyenesen az egyetlen valóságos Istenhez vezetnek, és előkészítik a hit útját Isten Fiához, Jézus Krisztushoz.

Meggyőződött róla, hogy Krisztus tanítása, amelyet akkor hallott először, ,,az egyetlen megbízható és hasznos filozófia''. Megkeresztelkedett és attól fogva életét az evangélium hirdetésének szentelte. Vándorprédikátorként járt mindenfelé, a városok terein beszédbe elegyedett mindenféle rendű és rangú emberrel, hogy megnyerje őket Jézus Krisztus hitének. A Szentírásból bizonyítja Jézus istenségét és a pogányok meghívását a kereszténységre. Végül hosszú vándorlás után elérkezett a fővárosba, Rómába, ahol végre megtelepedett. Saját iskolát alapított, amely nagy látogatottságnak örvendett. Tanítványai közt volt a későbbi hitvédő, Tatianus.

Jusztinusz azonban nem érte be a szóbeli tanítással. Filozófiai értekezéseket tett közzé, amelyekben krisztushitét szembesítette a filozófiával. Sajnos, ezek az írások elvesztek. Címüket és tartalmukat csak Cézáreai Euszébiosz Egyháztörténetéből ismerjük.

Ezzel szemben ma is megvan az a két Apológiája, amelyekben Jusztin nemcsak általánosságban, a vallásosság mindenkori problémáiról szólt, hanem az üldözött keresztények érdekében közvetlenül is föllépett, fölvilágosító és útmutató módon: az újra és újra föllángoló üldözésekre való tekintettel Jusztinusz mindkét kérő és védő írásában személyesen a császárhoz és a római szenátushoz folyamodott segítségért. Közben azon fáradozott, hogy megcáfolja a keresztények ellen emelt vádat, amely szerint istentelenek és ellenségei az államnak.

Jusztinusz a keresztény istentiszteletről adott közléseivel is nagy érdemeket szerzett az egyházi élet fejlődésében egészen a jelen korig. A keresztények szertartásairól hamis híresztelések terjedtek el. Ezek cáfolására Jusztinusz rövid összefoglalásban leírja a keresztelés, az Eucharisztia és a vasárnap megünneplésének rítusát, mely az őskeresztény liturgiának megbízható, legrégibb leírása.

Egy olyan ember azonban, aki annyira őszintén állt szemben a többi vallással, nem maradhatott támadások nélkül. Római működése alatt heves ellenfelei támadtak. Közülük a legelszántabb Crescentius volt, a cinikus filozófus. Végül is az ő följelentése alapján fogták el, és állították Rusticus prefektus elé hat tanítványával együtt.

Ma is megvannak az akták, amelyek hűen leírják a bírósági eljárást. Jusztinusz rövid vonásokban ismertette a keresztény hitvallás tartalmát. Társaival együtt tanúságot tett erről a hitről és a mennyei dicsőség reményéről. Utoljára fölszólították őket, hogy áldozzanak az isteneknek, de visszautasították. Így a bírói ítélet csak a halál lehetett.

Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusztikusz prefektus arra szólította Jusztinuszt, hogy tegyen hitet az istenekre, és kövesse a császári parancsokat. „Bíróság elé állítani és elfogatni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus parancsainak” – hangzott el a Jusztinusz felelete. A prefektus kérdésére, hogy milyen tanokat vall, Jusztinusz így felelt: „iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam: ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak.”

Szent Jusztinusz ünnepét 1882-ben vették fel a római naptárba, április 14-re. Mivel e nap legtöbbször Húsvét közelébe esik, 1969-ben június 1-re tették át, amely napon a bizánci rítusban a 9. század óta ünneplik.

Jusztinusz személyében tehát olyan emberrel találkozhatunk, aki becsületesen és kitartóan kereste az igazságot, és fáradozásai közben rátalált a hitre: ezáltal megtalálta önmagát is és egyéniséggé érett, de élete hitbeli ismereteinek továbbadása során teljesedett be.

Június 1. ELSŐPÉNTEK
Ebből az alkalomból egy rövid összeállítást közlünk az első péntek lényegéről.
Az "elsőpénteki nagykilenced" a Katolikus Egyház és hívek egyik fontos napja. Jézus Szíve-tisztelet imádságos gyakorlatát 9 egymást követő hónapban kell megtartani. Jézus Szíve Alacoque Szt Margitnak adott ígéretei között szerepel: „Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján.”

A hagyományos formája: az ezen a napon elvégzett szentgyónás, szentmise részvétel szentáldozással. Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világnak. Ezekben megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz azoknak, akik hittel tisztelik, szeretik és szolgálják az Ő Isteni Szívét.

Az ígéretek a következők:

1. Megígérem - mondja az Úr -, hogy megadom nekik az Állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet.

2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban.

3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom őket.

4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos megmenekülésük leszek.

5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra.

6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét.

7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni.

8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak.

9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.

10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák, és megérintsék.

11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek írva.

12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni) , hanem megkapják a Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban.


Június 3. - Szentháromság vasárnapja


Életünk folyamán sok kérdést teszünk fel önmagunkban. Keressük a választ arra, hogy honnan van a világ, hogyan kerülünk mi a világba, mi az életünk értelme, miért szenvedünk, létezik-e az Isten, és ha igen, akkor milyen. Az egyik keresi egészségét, a másik a gazdagságot, a harmadik a jó szerencsét, sokan életük párját, de mindnyájan keressük a boldogságot. Az emberiség történetét figyelve megállapíthatjuk azt is, hogy az ember minden időben kereste az Istent, még akkor is, amikor kimondta Róla, hogy nem létezik. Vajon milyen lehet az Isten, akit oly sokan keresnek?
A II. Vatikáni Zsinat után vita alakult ki a helyes istenképről, melynek eredményeképpen IV. Maximos keleti pátriárka egy nyílt levelet fogalmazott meg „Isten, akiben nem hiszek” címmel. Isten valódi arcát keresi benne, amit mi emberek, gyakran eltorzítunk. Így fogalmaz írásában: „Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem érdeklődik az ember iránt, és nem lel benne örömöt. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki azt akarja, hogy rettegjek tőle, aki csak azt várja, mikor hibázom. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki azt várja az embertől, hogy minden próbatételt kitűnőre oldjon meg. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki minden emberi örömöt a pokol tüzével fenyeget. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem képes megérteni, hogy a gyermekek néha eltévednek és felejtenek. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem kínálna újabb lehetőséget a találkozásra annak, aki elhagyta Őt. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, akinek nincs az egyes emberhez néhány személyre szóló szava. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki akadályozza az embert, hogy megváltozzon, hogy az örök élet reményében megváltoztassa a világot. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki ellenséges az anyagvilág iránt. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki ellenséges az ember nemisége iránt. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem egyenlő a szeretettel. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem képes mindent szeretetté változtatni, amit csak érint. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki örökre megsemmisíti a testet ahelyett, hogy feltámasztaná. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki csak a lelkekkel törődik, nem pedig az egész emberrel. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, akitől nem kellene félni a gazdagnak, kinek ajtaja előtt nyomor van. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki örömét leli az emberi szenvedésben. Soha nem fogok hinni az olyan emberek Istenében, akik azt gondolják, szeretik Istent, de az embereket megvetik. Soha nem fogok hinni az olyan emberek Istenében, akik templomba járnak, ez mellett hazudnak, lopnak és csalnak. Soha nem fogok hinni az olyan emberek Istenében, akik soha, semmit sem tesznek másokért. Soha nem fogok hinni az olyan emberek Istenében, akik minden kérdésre tudják a helyes választ. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki csak egy nemzet, egy faj és egy kultúra tulajdona. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nincs mindenütt jelen, ahol az emberek szeretik egymást. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, akivel csak a templomban találkozhatom. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki magunkra hagy a szenvedésben. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, akit csak a bölcs és okos emberek érthetnek meg. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, aki nem titok az emberek számára. Soha nem fogok hinni az olyan Istenben, akiben nem bízhatok. Igen, az én Istenem, más Isten!”

Szent Jánossal együtt mi is kimondhatjuk: „Isten a szeretet.” Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége. Bár tudjuk, mégis mennyire távolinak tűnik számunkra. Földi életünkben számtalanszor megtapasztalhatjuk Isten végtelen szeretetét. Mi is megmutathatjuk, hogy mennyire szeretjük Istent, mégpedig úgy, hogy megmutatjuk, mennyire szeretjük embertársainkat, akik körülöttünk élnek. A szeretet akarat kérdése.

Életünkben a család lehet az ún. „földi szentháromság”, a szeretet közössége, amelyből meríthetünk, hogy adni tudjunk. A szeretetnek e fajta forrása gyakran kiapadóban van világunkban és ennek következtében az ember szomjazik. A Szentháromság egy Isten az, akitől a családok újra erőt remélhetnek. A Szeretet ugyanis maga az áldozat, a megbocsátás és szolgálat.
A Szentháromság titkát az eszünkkel soha nem foghatjuk fel, de Isten végtelen szeretetét a szívünkkel megsejthetjük.
Egyházközségünkben Pünkösd vasárnapján lesz a bérmálás. Ebből az alkalomból a szentségről írtunk egy rövid összefoglalót.
A szertartáskönyv így fogalmaz a bérmálásról: "A megkereszteltek a bérmálás szentségének felvételével haladnak tovább a keresztény beavatás útján. Részesednek a Szentlélek kiáradásában, mint az apostolok, akikre Urunk pünkösd napján küldte el a Szentlelket." Erőt kapnak a megbérmáltak, hogy tovább hirdessék Jézust, hasonlóvá váljanak hozzá, és építsék Testét, az Egyházat. A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök, aki ezt szentmise keretében végzi. Lényeges részei: a keresztségi ígéretek megújítása, kézrátétel, megkenés krizmával.
Eredetileg a bérmálás és a keresztelés egy időben történt. Origenész az Apostolok Cselekedetei nyomán ezt mondja: "Megkereszteltek minket a látható vízben, és megkereszteltek minket a krizmával való megkenésben."
Jézus a Szentlélektől felkent, vagyis Messiási, aki a Lélek erejében Isten hatalmának közvetítője. Jézus Krisztus neve után a hívőket 'keresztényeknek' nevezik: a Szentlélek felkente, megpecsételte és lelki jeggyel megjelölte őket.
Lukács evangélista egyik fontos szempontja az Apostolok Cselekedeteiben, hogy a kézrátétel által a hívők egységbe lépnek a jeruzsálemi Egyházzal. Péter és János elmennek Szamáriába, és ott a kézrátétel által a hívők részesülnek a Szentlélekben.
A szertartás elemei a különböző egyházakban változtak, és nem voltak azonosak. Tertullianus így írja le a bérmálás sorrendjét: a víz fürdője, megkenés krizmával, majd kézrátétel. Cyprianus a beavatásban három szentséget különböztet meg: a vízkeresztséget, a lelki keresztséget és az Eucharisztiát. Szent Ambrus szerint a keresztség beteljesítése a bérmálás, amikor a Lélek kiárad hétszeresen a megkereszteltre. Szent Ágoston is így gondolja, valamint hozzáteszi, hogy a bérmálás szentsége (a püspöki kézrátétel) által elnyerjük az örök életet és a szeretet adományát.
Az Egyház tanítása a bérmálás szentségéről a különféle zsinatokban és a pápák megnyilatkozásaiban látható meg. 300 körül az Elvirai zsinaton azt mondják, hogy annak a betegnek, aki részesült a keresztség szentségében (súlyos betegsége miatt), annak a püspök elé kell járulnia a bérmálás végett, hogy betelejesítse a keresztség szentségét. III. Ince pápa 1204-ben ezt írja: "A homlok krizmával való megkenése jelzi a kézrátételt, amelyet már néven megerősítésnek mondanak, mivel az a Szentlelket az erő növekedése adja. Ezért, bár a többi megkenést (...) egyszerű pap vagy presbiter érvényesen szolgáltatja ki, ezt csakis főpap, vagyis a püspök kötelessége kiszolgáltatni, mivel egyedül az apostolokról olvassuk, akiknek a püspökök a helytartói, hogy kézrátétellel adták át a Szentlelket." (DH 785)
A Trentói zsinat a reformátorokkal szemben ezt állítja: "Ha valaki azt állítaná, hogy a megkereszteltek bérmálkozása fölösleges szertartás, és nem valódi és sajátos értelemben vett szentség; vagy hogy valaha ez nem volt egyéb, mint valami hitoktatás, amellyel a felserdüléshez közeledők hitükről számot adtak az egyház színe előtt: legyen kiközösítve" (DH 1628).
A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dokumentuma megerősíti azt a gondolatot, hogy a világi hívők apostolsága részvétel az Egyház üdvözítő küldetésében, amelyre "maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással" (LG 33).
Karl Rahner gondolataival zárjuk az összefoglalót:
"A keresztény hívő sokszor kerülhet olyan helyzetekbe, amelyekben önzetlen hűséget és szeretetet várnak tőle, de így cselekedni csak akkor lesz képes, ha (kifejezetten vagy burkoltan) feltétel nélkül Istenre hagyatkozik, aki a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusban visszavonhatatlanul odaígérte magát az embereknek. Ilyen tettekkel elsősorban a bérmálás által megerősített és elkötelezett kereszténynek kell tanúságot tennie, meg kell mutatnia, hogy ő Isten ígéreteinek hordozója. Mivel a felebaráthoz való viszonyunkban a szavaknak is nagy jelentőségük van és az emberi élet olykor elkerülhetetlenül a szó által válik valósággá, ezért a "felhatalmazottaknak" az Egyház hivatalos igehirdetését megelőzően szavakban is tanúságot kell tenniök. Az a keresztény élet, amely tökéletesen elrejtett bensőségbe menekül, szükségképpen elfonnyad - alapjában véve lehetetelen is. Magától értetődő ezért, hogy Isten emberek iránti igényéről tett tanúság, amelyre a bérmálás kegyelme képesít, sok esetben szavakban kifejezett tanúság is lehet a mindenkori élethelyzetnek, az egyes emberek képességének és tehetségének megfelelően. A lélek mélyére visszahúzódó néma kereszténységet nem lehet kereszténységnek nevezni."
PÜNKÖSD ÜNNEPÉRŐL
Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap ünnepli, a húsvét utáni ötvenedik napon. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Az Apostolok Cselekedetei szerint ugyanis Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek.

"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket...

Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: "Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?" "Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket - bár távol vannak - meghívott a mi Urunk, Istenünk." Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: "Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!" Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért.

Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott." (Forrás: Apostolok Cselekedetei, Szent István Társulati Biblia)

Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, s napja minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Eredetileg a befejezett aratás meghálálásának (Sávuot) napja volt, később pedig a Sínai- hegyi törvényhozás ünnepévé vált. Bár pünkösdöt ünnepként csak a 2. században említik keresztény írók (Tertullianus, Origenes), ünneplése egyidős az egyházzal. Már 305-ben püspöki szinódus rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését. Mivel a húsvéthoz kötődő ünnep, ezért a niceai zsinat óta (i.sz. 325) mozgó ünnep.

A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A május 10-e és június 13-a között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári napforduló azon ősi európai szokásainak és hitvilágának továbbélésére, amelyek a különböző népszokásokban még napjainkban is élnek. Így ez az ünnep a napfordulókhoz hasonlóan sikerrel vitte tovább az év jeles napjainak ősi hagyományait.

A katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Korábban, a II. Vatikáni Zsinat előtt pünkösd vigiliáját (az 5. századtól) és pünkösd nyolcadát (a 7. századtól) is külön megünnepelték. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, a nyugati országokban - és 1993 óta Magyarországon is - ünnep.Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferencesek segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A székely nép Mária-kultusza azonban valószínűleg régibb időkig megy vissza, a „napba öltözött asszony” már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya lehetett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni. Minden év pünkösd szombatján nagy búcsút tartanak, ahová évek óta több mint százezer ember érkezik, főként Erdélyből, Magyarországról, a volt Jugoszláviából, valamint Szlovákiából és Ukrajnából, de érkeznek magyarok a világ minden tájáról.

Népszokások

A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek bothúzással, másutt lúdnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt.

Érdekesség, hogy a "pünkösdi király" jelentését mennyire komolyan is lehet venni: Ferenc József kiegyezés után történő megkoronázása eredetileg pont pünkösdhétfőre esett volna. Egy élelmes szervező azonban felfigyelt az időpont jelentőségére és attól tartva, nehogy a király uralkodása is csak "pünkösdi királyság" legyen, pár nappal elhalasztották a jeles eseményt.

A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár (király és királyné) virágokkal feldíszítve járta körül a falut; másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királynéjárása. A kis királynő feje fölé társnői selyemkendőből vont "sátrat" tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplő, s nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják: "Ekkora legyen a kender!". A köszöntésért ajándékot kapnak.
Forrás: mult-kor.hu wikipedia


[color]
Május hónap Szűz Mária hónapja.Raffaello Sanzio: Sixtusi Madonna


A hónap természeti szépsége a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata indította a Szűzanya tisztelőit imádságra. "A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Május hónap a dicsőséges húsvéti időre esik, amikor együtt örülünk a FELTÁMADOTT ÜDVÖZÍTŐVEL.
Mária, Égi Édesanyám!

[color]
Szeretnék a kedvedben járni. Minek örülnél?

Első válasz :
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5)

A kánai menyegzőn Jézusra irányítottad figyelmünket. Ma is Őt kell figyelnem,
hallgatnom és tenni, amit mond, életre váltani az Evangéliumot.


Második válasz:
„Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.” (Lk 1,38)

Segíts, hogy meghalljam, amikor Isten szól hozzám és alkudozás nélkül merjem kimondani – örömmel – az Igen-t!

Harmadik válasz:
„Jézus keresztje alatt ott állt anyja...” (Jn 19,25)
Te a kereszt alatt is hűséges voltál.

Segíts, hogy akkor se futamodjak meg, ha nehézségeim vannak.
A próbatételek, különböző élethelyzetek, testi-lelki fájdalmak közepette veled összefogva maradjak Jézussal!

Imádkozzál érettem, most és halálom óráján! Ámen.


Oldal:   <<        >>