Biblia

Igazán lenyűgöző templomokat és palotákat a pogány birodalmak emeltek, Izraelnek csak egy könyvre futotta. Ami még vigaszdíjnak se volt jó azoknak, akik tartósabbnak gondolták az építményeket, mint a szavakat, de a történelem már réges-rég megcáfolta ezt a nézetet.

(Northrop Frye)


Az ember társas lény. Az ember szeretetre született. Mégis, szeretni is nehéz, s a szeretetet elfogadni is nehéz. A szeretetre született ember állandó élménye, hogy egyrészt nem szeretik eléggé, másrészt, hogy nem engedik szeretni. Ezért az emberi szeretet tragikuma felől nézve is nagy könyv a könyvek könyve, az Evangélium. Igéiben az Isten él, aki engedi szeretni magát!

(Pilinszky János)Úgy olvasd a Bibliát, hogy közben állandóan az életedre gondolj, úgy élj, hogy közben mindig a Bibliára gondolj!


A BIBLIA az a könyv, ami a világon a legtöbb könyves polcon, éjjeli szekrényen, kis asztalkán, Templomi állványon megtalálható, és a legnagyobb példányszámú kiadvány.

Igazságot kell a Szentírásban keresni, nem irodalmi érdekességet. Az egész Szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták, Szeretettel, Békével, Türelemmel és Alázattal.

Inkább hasznot és tanítást kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos pontossággal kimunkált beszédet.

Éppolyan szívesen kell olvasni a jámbor és egyszerű könyveket, mint a magasztosakat.

Ne a szerző tekintélye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e, vagy kevésbé művelt, hanem a tiszta igazság szeretete…indítson..olvasásra.

Ne kutasd, ki mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, mit mondott.

Az emberek elmúlnak: de az ÚR igazsága örökké megmarad. Személyválogatás nélkül sokféle módon szól hozzánk az ISTEN, de ha figyelmesen olvasod, megtalálod Életed minden tettére a választ, útmutatót.

Zabolátlan tudásvágyunk gyakran gáncsot vet elénk a Szentírás olvasása közben: azt akarjuk érteni, vitatni, ami mellett egyszerűen el kellene..mennünk.

Ha olyasmit akarsz meríteni, ami előre segít, olvass alázatos, egyszerű és hívő lélekkel, és soha ne vágyakozzál arra, hogy tudós módon ízekre szedjél..minden..szót,.mondatot.

Mélyülj el a példabeszédekben, a történetekben, és igyekezzél megérteni azokat, átfordítani a saját mindennapjaidra.

Ehhez ad segítséget, a minden vasárnapi Szentmisén való részvétel, mivel ott, István atya a felolvasásokat követően, érthetővé teszi számunkra a hallottakat, ezzel élőbbé teszi minden sorát a világ legcsodálatosabb művének, a BIBLIÁNAK.


(FK)
Bibliai Fogalmakagape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára.

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

angyalok: Isten udvartartásának tagjai, akaratának végrehajtói.

antikrisztus: Jézus nagy ellenfele, aki az idôk végén jelenik meg a Sátán küldötteként.

apokrif iratok: azok a könyvek, amelyek címük vagy tartalmuk alapján nem kerültek be a kánonba.

apostoli zsinat: az apostolok állítólagos jeruzsálemi vitája a mózesi törvények kötelezô erejérôl.

apostolok: Jézus 12 tanítványa akiket tekintéllyel és hatalommal ruházott fel, hogy közvetítsék tanításait. A 12 apostol: Péter, András, Jakab (Zebedeus fia), János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab, Tádé, Simon, Júdás (majd Júdás halála után Mátyás)

apoztázia: Jézus második eljövetele elôtti, a keresztény hittôl való nagy elfordulás.

benedictus: hálaének, amit Zakariás mondott el Keresztelô Szent János születésekor.

bibliatársulat: a Biblia kiadására és terjesztésére létrehozott egyesülés. (1710 Cansteinsche Bibelanstalt, 1804 British and Foreign Bible Society)

chializmus: Krisztus ezeréves uralménak hite.

deuterokanonizáció: lásd kánon.

deuteronomium: második törvénykönyv, a mózesi könyvek egy darabja.

diaszpora: a szétszóratásban élô zsidóság.

doxológia: Isten fenséges hatalmának magasztalása, a keresztény liturgia szerves része.

eszkatológia: a világ végérôl szóló tanítás.

evangélium: (1) Jézus tanítása (2) Jézus életérôl és tanításairól írott elbeszélés.

Exodus: a kivonulás könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

farizeusok: vallásilag és politikailag rendkívül szigorú álláspontot képviselô zsidó irányzat.

felebarát: bibliai kifejezés a másik ember jelölésére.

Genezis: teremtés könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

gnózis: vallásfilozófiai irányzat az idôszámítás kezdete körül. Az ember megváltását a misztikus tudástól várta.

Golgota: Jézus kereszthalálának helye, a "locus calvariae".

gondolatritmus: a héber költészet sajátossága, bôvebben lásd Ritók-Szegedy-Maszák-Veres: Irodalom I. 84. oldal

ICHTIS: hal (görögül), ókeresztény szimbólum. Jelentése: Iesus christos theo yios soter, Jézus az Isten fia megváltó.

ima: az istentisztelet egy módja.

INRI: IESUS NAZARENUS REX IUDEORIUM, Názáreti Jézus a zsidók királya, Jézus keresztjének felirata.

inspiráció: sugalmazás

JHVH: Isten neve az ótestamentumban.

kabbala: a középkori zsidóság misztikus irányzata, amelyet Vak Simon indított el Bahir ( Ragyogás) címľ könyvével.

kánon: hitelesnek és kötelezô érvényľnek tartott könyvek összessége. (1) Az Ľszövetséget 3 fô részre osztja a jabnei szinódus (I. sz. 90-95), Tóra, Ketubim (iratok), Nebiim (próféták). (2) Az Śjtestamentum mai formáját az i.sz. V. században nyerte el. 27 iratot tartalmaz. Ezt az állapotot rögzíti a tridenti zsinat (1545-1563), amely azonban elkülöníti a kezdettôl fogva szentnek tartott (protokanomikus) illetve csak bizonyos úton, hosszabb idô elteltével bekerült deuterokanonikus könyveket.

látomás: az apokaliptikához tartozó irodalmi mľfaj.

latrok: Jézussal együtt megfeszített gonosztevôk.

Leviticus: Leviták könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

logosz: (ige) a János evangélium szerint Jézus Krisztus.

magnificat: Mária dicsôítô éneke, amit fogantatása örömében mondott el.

magyar bibliafordítások: (1) XV. sz. Pécsy Tamás, Ujlaki Bálint, Bátori László pálos szerzeteseknek tulajdonított mľ, csak Śjszövetség. (2) XVI. sz. Komjáthi Benedek fordítja le Pál leveleit. (3) 1536 Pesti Mizsér Gábor Śjtestamentum fordítása Bécsben. (4) 1541 Erdôs Szilveszter János-féle Ujtestament (5) 1590 Vizsolyban Károli Gáspár teljes fordítása (6) 1626 Bécs, Káldi György az ellenreformáció hatása alatt létrejött fordítása.

nemzetség táblázat: családfa, amely bizonyos társadalmi csoportok, törzsek, népek tagjait vagy az egész emberiséget egy atyától származtatja.

Numeri: számok könyve, a mózesi könyvek egy darabja.

paruzia: Jézus végsô, második eljövetele.

passió: szenvedéstörténet, Jézus életének a jeruzsálemi úthoz tartozó utolsó szakasza. Virágvasárnaptól a kereszthalálig tartó események összessége.

pátriárkák: ôsatyák, akiktôl a Biblia az egész emberiséget származtatja.

példabeszéd: rövid költött elbeszélés. A mindennapi életbôl vett hasonlattal fejez ki valamilyen vallási vagy erkölcsi tanítást.

rabbi: a szent iratok ismerője, magyarázója.

szeptuaginta: az Ószövetség görög nyelvű fordítása 70 bölcs által az i.e. III. században.

szinoptikusok: az elsô három evangélium elnevezése, mivel témájuk, látásmódjuk azonos. Együttlátók.