PlébániaKERESZTELŐA Katolikus Egyháznak is meg kell újulnia, mint ahogy mindannyiunknak napról-napra!
A II. Vatikáni Zsinat az Egyház megújulásával kapcsolatban szigorú előírásokat vezetett be. Mindezek lényege az, hogy csak az legyen "anyakönyv szerint" a Katolikus Egyházhoz tartozó, aki ténylegesen oda akar tartozni, és legalább az Egyház által előírt minimális feltételeknek eleget tesz. A Keresztény út, és ezen belül a Katolikus út, életszemlélet és életvitel, áldozatvállalás Jézus Krisztus mellett az Atya engesztelésére. Ma senkinek sem áll érdekében az, hogy névleges "anyakönyvi" katolikusokkal bővítsük a hívőnek tudottak körét. Mindannyiunknak az az érdekünk, hogy csak akkor vállaljunk áldozatot, még ha ez a Katolikus Egyházban való tagságunkat illeti is, ha erre szívünk, lelkiismeretünk ösztönöz. Ha nem kívánjuk magunknak és gyermekeinknek a "rögös", de igazán szép Istenhez vezető utat, akkor vállaljuk véleményünket mások szemében is!

Sokan valljuk az Anyaszentegyházzal egyetértésben, hogy mégis az áldozatvállalásokkal kikövezett rögös út vezet az Üdvösséghez. A boldogság útját csak ezen az úton találjuk meg melyen ha botladozva is, de járunk, s Isten segítségében bizakodva haladunk a meg ugyan nem érdemelt, de örök boldogság - Isten színe látása - felé.

A következő oldalakon található hasznos információkat, kérjük, e szellem figyelembevételével olvassák!

Keresztelő

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

A II. Vatikáni Zsinat álláspontja, hogy a gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek.
Ebből következően a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét.
Nagyszülői, vagy más rokoni kérésre ez ma csak igen extrém esetekben és a feltételek plébános általi részletes kivizsgálása után lehetséges.

Alapelv:
MINDEN MEGSZÜLETETT GYERMEKNEK (FELNŐTTNEK) ISTENTŐL ADOTT JOGA, HOGY MEGKERESZTELÉSE RÉVÉN A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ TAGJA LEHESSEN! - EZÁLTAL BIZTOSÍTVA LEGYEN SZÁMÁRA AZ ÜDVÖSSÉG KAPUJA.

Alapfogalmak

Szülők esetén

Érvényes házasság:

Katolikus szertartás szerint megkötött házasság. Létrejöhet legalább egy katolikus fél és egy másik fél között, amennyiben a katolikus fél vállalja a születendő gyermek(ek) katolikus nevelését, és házasságkötésüket az egyház szertartása szerint kötötték meg.

Gyakorló katolikus:

Teljesítse legalább az Anyaszentegyház 5 parancsolatában megfogalmazott minimális feltételeket. Rendszeres szentmisére járás, legalább évente egyszeri szentgyónás és szentáldozás, egyházi adó megfizetése.

Házasság rendezés:

Felajánljuk a szülőknek, hogy amennyiben van mód az egyház által el nem ismert házasságuk egyház általi elismerésére, és érvényes megkötésére, akkor ebben mindenben a segítségükre leszünk.

Keresztszülő(k) esetén:

Keresztszülői tisztséget vállalhat:
Az, aki katolikus, és a hitismeretekben és hitgyakorlásban példaként állítható a gyermek elé, és a szentségek felvételében korához képest nem elmaradott, tehát katolikusnak keresztelt, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha kapcsolatban él, akkor kapcsolata az Egyház által is elismert házasság. Tud a jelenben vagy a jövőben a gyermek és a szülők segítségére lenni a katolikus tanítás ill. életmód kapcsán.

Milyen dokumentumok szükségesek a gyermek keresztelésének kérése kapcsán?

A szülők részéről:
Katolikus módon, vagy egyéb módon megkötött házasságuk bizonyítéka (házassági emléklap)

A keresztszülő részéről:
Keresztelési plébániája által kiállított (3 hónapnál nem régebbi) keresztlevél, mely tartalmazza minden adatát, és az engedélyt arra, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat.

A keresztelés gyakorlata plébániánkon.

Keresztelést mindig a családdal egyeztetett időpontban végzünk. Időpontot lehetőleg a tervezett keresztelő előtt legalább egy hónappal kérjünk.

A keresztség szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása:

Ez esetben a keresztség kiszolgáltatása a vasárnapi plébániai nagymise kapcsán történik. Ez esetben a gyermek, a szülők és keresztszülők előzetes felkészítése után, esetleg más családokkal és más keresztelendő gyermekekkel együtt közösen vesznek részt a vasárnapi szentmisén. E szentmise keretében szolgáltatja ki az Anyaszentegyház képviseletében a miséző pap a keresztség szentségét. A katolikus megújulás szellemében történik - a hívő közösség befogadása mellett. Időben hosszú kb. 1 óra, ezért fél évesnél idősebb gyermekek részére ajánljuk.

A keresztség szentségének családi körben való kiszolgáltatása:

A fenti feltételek mellett a családdal egyeztetett időpontban történik általában vasárnap. Előnye, hogy rövid, időben mindösszesen kb. 20 perc, de hiányzik a közösség befogadásának gesztusa. Újszülött gyermekek részére ajánljuk.

A keresztség szentségének sürgősségi kiszolgáltatása:

Életveszélyben lévő vagy válságos állapotban lévő koraszülött gyermek részére a keresztség szentsége legalább az egyik szülő kifejezett kérésére bármikor és bármely helyen - a gyermek üdvösségének érdekében - bármikor kiszolgáltatható! Akár kórházi osztályon, akár magánháznál. Amennyiben a kiszolgáltatás feltételei nem megfelelőek (szülők nem megfelelő, vagy bizonytalan hozzáállása) ez egyházjogilag csak szükség-keresztségnek tekinthető, ezért a gyermek jobb állapotba kerülése esetén akár az ünnepélyes, akár a családi körben való keresztség kiszolgáltatása lehetséges.

A keresztség szentségének kiszolgáltatása nem csecsemő korban:

Abban az esetben, ha a család nem tartotta fontosnak a gyermek megkeresztelését csecsemő korában (kb. 1 éves korig) - az az álláspontunk, hogy a gyermek keresztelése kisiskolás korában első­áldozás előtt történjen - nem látjuk ugyanis biztosítékát a gyakorlati katolikus nevelésnek. Természetesen kistestvér születése és keresztelése, vagy házasságrendezés kapcsán örömünket fejezzük ki e gyermekek megkeresztelése kapcsán is. Ez esetekben ugyanis bízhatunk abban, hogy a szülők komolyan gondolják a keresztség szentsége kiszolgáltatásának kérését, és biztosítják a feltételeket e gyermek katolikus neveléséhez is.

A keresztség szentségének kiszolgáltatása iskolás korban:

Amennyiben a keresztség szentségének kiszolgáltatását a szülők eddig nem kérték, de gyermeküket óvodás, ill. iskolai hittanra járatják (akár az intézményekben akár a plébánián) a gyermek a megfelelő felkészítés után, de az eucharistia (elsőáldozás) szentségének kiszolgáltatása előtt - szülői belegyezés megléte esetén - részesülni fog a keresztség szentségében.

A keresztség szentségének kiszolgáltatása ifjú korban:

A keresztség szentségének kiszolgáltatását ifjú korában bárki saját jogon kérhet - szülői beleegyezés nélkül - ekkor is megfelelően fel kell készülnie, akár a szervezett hitoktatás, akár a katekumenátus keretében. Ifjúkorban a keresztség szentségével együtt kerül kiszolgáltatásra az eucharistia és bűnbocsánat szentsége is.

A keresztség kiszolgáltatása fiatal, vagy felnőtt korban:

A keresztség szentségének kiszolgáltatását kérhetik fiatalok, vagy fiatal felnőttek saját jogon - ez esetben a szervezett katekumenátus keretében (legalább 1 éves közösségi felkészülés) kapnak felkészítést, és a keresztség kiszolgáltatásával együtt részesülnek az eucharistia, a bűnbocsánat és a bérmálás szentségében is.

A keresztség kiszolgáltatása házasságra készülés kapcsán:

A házasságra készülő fiatal felnőttek házasságra készülésük kapcsán is kérhetik a keresztség szentségének kiszolgáltatását. Ez esetben a házassági felkészítésen kívüli, külön - lehetőleg a katekumenátus keretében történő felkészítés során - szereznek ismereteket, és saját jogon kérik az elmaradt szentségek felvételét. A keresztény házasságkötés sürgősség esetén semmiféle hátrányt nem szenvedhet a szentségek felvétele hiányának okából, ezért keresztény házasság úgy is köthető megfelelő felmentések megszerzése mellett, ha az egyik fél még nincs megkeresztelve, vagy a szentség-felvételben hátrányban van. Természetesen a keresztény házasság egyik igazi biztosítéka, ha mindkét fél elkötelezett gyakorló katolikus keresztény, és ezt csak akkor vélelmezhetjük, ha mindketten részesültek a koruknak megfelelő életállapotban elvárt szentségekben, és hitüket a közösség szemében látható módon gyakorolják. E személyes helyzetekben minden esetben szükséges a plébános személyének bevonása, és a minden fél számára kedvező megoldás közös megkeresése.

A keresztség szentségének kiszolgáltatása halálos beteg, halál-veszélyben lévő újszülött, ill. súlyos baleset esetén

Halálos beteg, halálveszélyben lévő újszülött, ill. súlyos életveszélyes baleset esetén bárki kérheti a keresztség szentségének kiszolgáltatását. Ezen esetekben, ha van lehetőség arra, hogy pap működjék közre, kérni kell a pap közreműködését. Amennyiben erre nincs lehetőség bárki kiszolgáltathatja a keresztség szentségét.
Keresztényeknek kötelességük ez esetben megkérdezni, hogy az illető kéri-e a keresztség szentségét. Halálveszélyben lévő újszülöttet, ha hozzátartozó kifejezetten nem ellenzi - a gyermek üdvössége érdekében - bármely katolikus keresztény köteles megkeresztelni. Ennek elmulasztása bűn terhével jár!

Ha katolikus keresztény szolgáltatja ki a keresztséget, akkor az alábbi formulát kell használni:
(a keresztséget kérő neve), ÉN TÉGED MEGKERESZTELLEK AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN! - közben a keresztelendő homlokára kereszt alakban tiszta vizet önt, ha annak állapota ezt megengedi (ha nem, akkor vizes ujjal keresztet rajzol homlokára, vagy máshová, ahol az orvosilag nem tiltott). Érdekes és üdvösségünk szempontjából speciális lehetőség, hogy a keresztség szentségét más keresztény ill. nem keresztény, sőt nem hívő embertársunk (felebarátunk) is kiszolgáltathatja.
Ez esetben az előbbi formulát ki kell egészíteni az alábbiak szerint: (a keresztséget kérő neve), ÉN TÉGED MEGKERESZTELLEK A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ HITÉRE, AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN! Ezen úgynevezett szükséghelyzetben kiszolgáltatott kereszteléseket a hely szerint illetékes (gyakorlatilag a legközelebb eső) katolikus plébánián, vagy templomban jelenteni kell - megadva minden rendelkezésre álló adatot pl. országúti baleset kapcsán, mely itt és itt történt megkereszteltem egy férfit/nőt - saját kérésére/eszméletlen állapotban - ismert adatai, ha vannak, vagy magánháznál megkereszteltem ... névre egy halálveszélyben lévő csecsemőt szülője kérésére, akik itt és itt laknak.


Oldal:   <<        >>